Za pośrednictwem niżej wskazanych kanałów komunikacji przyjmowane są w Agencji Badań Medycznych (dalej: Agencja) zgłoszenia uzasadnionego podejrzenia oraz zaistniałego lub potencjalnego naruszenia, do którego doszło lub najprawdopodobniej dojdzie w Agencji lub próby ukrycia takiego naruszenia związanego z:

 • działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem, regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi, obowiązującymi w Agencji;
 • działaniem lub zaniechaniem mającym na celu obejście wyżej wskazanych regulacji, standardów lub prawa.

Zgłoszenia naruszenia można dokonać według wyboru w formie:

 • elektronicznej poprzez następujący formularz zgłoszeniowy;
 • elektronicznej na adres e-mail Pracownika rozpatrującego zgłoszenie;
 • przesyłki skierowanej na adres siedziby Agencji z dopiskiem „poufne - do rąk własnych” odpowiedniego Pracownika rozpatrującego zgłoszenie;
 • przesyłki złożonej w siedzibie Agencji bezpośrednio do Pracownika rozpatrującego zgłoszenie;
 • oświadczenia złożonego w siedzibie Agencji w obecności Pracownika rozpatrującego zgłoszenie.

Pracownikiem rozpatrującym zgłoszenie jest:

 • Pełnomocnik ds. zgłoszeń - w zakresie wszystkich naruszeń (e-mail: compliance@abm.gov.pl);
 • Inspektor Ochrony Danych - w zakresie naruszeń dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych (e-mail: iod@abm.gov.pl);
 • Pełnomocnik ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym – w zakresie naruszeń dotyczących nadużyć finansowych w konkursach organizowanych przez Agencję lub projektach finansowanych przez Agencję (e-mail: fraud@abm.gov.pl);
 • Pełnomocnik ds. SZBI – w zakresie naruszeń dotyczących bezpieczeństwa sieci lub systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa informacji
  (e-mail: bezpieczenstwo@abm.gov.pl).

Adres siedziby: Agencja Badań Medycznych, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ustalonych przez Agencję jako wolne, o których Agencja informuje na swojej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem).

W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:

 • dane osoby/podmiotu, którego dotyczy naruszenie;
 • opis i przebieg naruszenia (np. czas, miejsce, okoliczności, świadkowie);
 • dane Sygnalisty (jeżeli zgłoszenie nie następuje anonimowo);
 • wszelkie inne informacje, które mają związek z naruszeniem, w tym ewentualne dokumenty;
 • wskazanie czy naruszenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, kiedy i do jakiego).

Sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowo albo podając swoje dane personalne lub kontaktowe. Agencja nie będzie podejmowała żadnych działań zmierzających do ustalenia tożsamości anonimowych Sygnalistów.

W sposób określony powyżej Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia  dotyczącego
w szczególności:

 • zamówień publicznych;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci lub systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa informacji;
 • nadużyć finansowych w konkursach organizowanych przez Agencję lub projektach finansowanych przez Agencję;
 • incydentów o charakterze korupcyjnym;
 • zdarzeń o charakterze mobbingu lub dyskryminacji, w tym molestowania lub molestowania seksualnego;
 • wystąpienia przypadków konfliktu interesów;
 • wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy lub środowiska;
 • Regulaminu Pracy;
 • Kodeksu Etyki.
do góry