Deklaracja dostępności serwisu abm.gov.pl

Agencja Badań Medycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.abm.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.12.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-02-2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia:  15.05.2023 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Działu IT Agencji Badań Medycznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.05.2023 r.

Agencja Badań Medycznych nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością strony internetowej Agencji jest Paweł Żadziłko, e-mail uslugi@abm.gov.pl 

Każda osoba ma prawo poinformować o braku dostępności lub zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów.

Można również złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Wniosek taki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, której dotyczy wniosek,
  • opis problemu z dostępnością danego elementu lub treści strony internetowej,
  • preferowany sposób kontaktu.

Wnioskodawca może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. W tym wypadku prosimy o określenie dogodnego sposobu przedstawienia tej informacji - na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Na zgłoszenie lub wniosek odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli w tym czasie nie będzie możliwe spełnienie żądania zapewniania dostępności, wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Termin udzielenia dostępu do informacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Opis procedury rozpatrywania wniosków i skarg

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Agencji Badań Medycznych znajduje się w budynku przy ulicy Moniuszki 1a w Warszawie.

Budynek spełnia wymagania w zakresie:

  1. zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – bezprogowy dostęp do budynku za pośrednictwem windy samochodowej oraz wejścia od strony zachodniej (ul. Marszałkowskiej);
  2. na każdym piętrze znajdują się łazienki dla osób z niepełnosprawnością, bez systemu przywoławczego;
  3. zapewnienia wizualnej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku;
  4. zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób za pośrednictwem interkomów w przedsionkach klatek schodowych umożliwiających komunikację z ochroną budynku, w trakcie alarmu pożarowego wszystkie windy zjeżdżają na poziom 0.

Koordynator dostępności

Koordynatorem dostępności w Agencji Badań Medycznych jest:

Aneta Węgłowska

Aneta.Weglowska@abm.gov.pl

 

 

do góry