Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na stanowisko kadrowo-płacowe w Biurze Agencji Badań Medycznych - nierozstrzygnięty

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko kadrowo-płacowe w Biurze Agencji Badań Medycznych

Nr 1/ABM/2019

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);

• sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;

• sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;

• sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców;

• rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;

• sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;

• rozliczanie delegacji pracowniczych;

• sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;

• ewidencja zwolnień lekarskich;

• nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;

• organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;

• udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

• prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

• współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska (zbieranie zgłoszeń o wakatach, zgłaszanie wolnych miejsc pracy do urzędu pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy w lokalnych mediach, współuczestnictwo w procesie rekrutacji);

• sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;

• sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS;

• kompletowanie i archiwizowanie dokumentów w ramach stanowiska pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• Wykształcenie: wyższe

• doświadczenie zawodowe: na stanowisku kadrowo-płacowym,

• bardzo dobra znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz podatku dochodowym od osób fizycznych,

• obsługa programu kadrowo – płacowego

• obsługa programu PŁATNIK,

• umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel) oraz poruszania się w Internecie

WYMAGANIA DODATKOWE

• doświadczenie zawodowe: w administracji,

• mile widziana znajomość obsługi programu COMARCH OPTIMA.

CO OFERUJEMY:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• elastyczne godziny pracy;

• pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.abm.gov.pl, dostęnym poniżej,

• własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),

• dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 22.07.2019 roku na adres:

Agencja Badań Medycznych ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy na stanowisko kadrowo-płacowe”

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 501 312 460

INNE INFORMACJE.

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Opcje strony

do góry