O Sieci


Polska Sieć Badań Klinicznych (PSBK) została utworzona 11 marca 2021 roku poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy Agencją Badań Medycznych a Beneficjentami I edycji konkursu na utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w celu wdrożenia jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. 

Funkcjonujące w Sieci wspólne standardy i modele zarządzania informacją o badaniu klinicznym mają uatrakcyjnić polski rynek badań i zachęcić Sponsorów do ich realizacji przede wszystkim w publicznych ośrodkach. Stale wdrażane rozwiązania bezpośrednio wpłyną na wzmocnienie pozycji Polski w zakresie prowadzenia badań klinicznych zwiększając konkurencyjność krajowej infrastruktury i jej zdolność do wspierania wysokiej jakości badań, co w konsekwencji spowoduje efektywniejszy rozwój współpracy na poziomie międzynarodowym. PSBK ma zapewniać proces skutecznej rekrutacji w skali kraju i usprawniać proces feasibility badań, a także wspierać kształcenie kadry dedykowanej do badań klinicznych. Ujednolicenie zasad realizacji badań, wyceny czy rozliczeń oraz skrócenie czasu kontraktowania, w długookresowej perspektywie przyczynią się do optymalizacji kosztów w zakresie refundacji oraz polityki lekowej w systemie ochrony zdrowia. Przyniesie to bezpośrednią korzyść dla polskich pacjentów, którzy otrzymają dostęp do przełomowych i innowacyjnych terapii o lepszej skuteczności i wysokim profilu bezpieczeństwa.

Rola Agencji Badań Medycznych – Centrum Rozwoju Badań Klinicznych

Centrum Rozwoju Badań Klinicznych (CRBK) w ABM, którego celem jest inicjowanie i wspieranie aktywności przyczyniających się do zniesienia barier w rozwoju badań klinicznych w Polsce, a tym samym do wykorzystania w pełni potencjału naszego kraju i stymulacji dalszego rozwoju badań jest kluczowym podmiotem odpowiedzialnym za operacyjne funkcjonowanie i efektywność PSBK – równocześnie wyznaczając standardy funkcjonowania Sieci. CRBK stale dostarcza rozwiązania i zapewnia narzędzia ułatwiające realizację badań klinicznych, które mają być gwarantem bezpieczeństwa i komfortu pacjenta oraz wysokiej jakości realizowanych badań klinicznych.

Ponadto, CRBK prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zespołów badawczych, o której więcej w zakładce Działania edukacyjne.

Struktura organizacyjna PSBK

Do zadań Rady Sieci należy opiniowanie 3 letniej strategii Rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych, zatwierdzanie rocznych planów działalności Polskiej Sieci Badań Klinicznych oraz jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w zakresie realizowania badań klinicznych w Ośrodkach należących do Sieci. W Radzie Sieci znajdują się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowa, Centrum e-Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz trzech przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczącym Rady Sieci jest Koordynator Krajowy PSBK.

Rada Biznesu stanowi ciało doradcze Rady Sieci w zakresie kierunków rozwoju badań klinicznych i budowania płaszczyzny do ich dalszego rozwoju. Członkami Rady Biznesu mogą zostać przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, przedstawiciele członków Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO), przedstawiciele członków Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji działających na rzecz pacjentów. Przedstawiciele do Rady Biznesu powoływani są przez Prezesa Agencji Badań Medycznych.

W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczą przedstawiciele Agencji Badań Medycznych oraz poszczególnych Ośrodków należących do Sieci. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego należy opracowywanie koncepcji strategii rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych i zasad współpracy wieloośrodkowej pomiędzy Stronami Porozumienia oraz wspieranie Agencji Badań Medycznych w prowadzeniu działań edukacyjnych.

Opcje strony

do góry