AKTUALIZACJA: Agencja Badań Medycznych uruchamia dodatkowe środki na opracowanie szczepionki, terapii i rozwój technik szybkich testów diagnostycznych.

W związku z licznymi pytaniami od potencjalnych wnioskodawców doprecyzowaliśmy oraz rozszerzyliśmy zapisy dot. zasad realizacji projektów COVID19 w ramach szybkiej ścieżki.

Zakres wprowadzonych zmian:

 1. Doprecyzowano zapisy dot. podmiotów, które mogą złożyć dofinasowanie
 2. Rozszerzono zapisy dot. typu projektów, które mogą zostać dofinansowane. Preferencyjnie dofinansowaniu będą podlegały projekty spełniające definicję niekomercyjnego badania klinicznego, jednakże ABM dopuszcza inne typy projektów o ile będą one dotyczyły zakresu merytorycznego wskazanego w ogłoszeniu o naborze a ich forma będzie uzasadniona specyfiką projektu.
 3. Doprecyzowano, że  wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu COVID-19 należy przesłać jako plik PDF na adres mailowy covid19@abm.gov.pl z konta e-mail głównego badacza.

Aktualne zapisy ogłoszenia:

Na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów ze szczególnym uwzględnieniem niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

Prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć  opracowania:

 • nowych rozwiązań diagnostycznych związanych z COVID19 (szybkie testy diagnostyczne);
 • skutecznej szczepionki na COVID-19;
 • skutecznej terapii dla osób chorujących na COVID-19.

Agencja Badań Medycznych umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów prac badawczo – rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. uczelnie wyższe;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. Polska Akademia Nauk;
 4. instytuty naukowe PAN;
 5. instytuty badawcze;
 6. międzynarodowe instytuty naukowe;
 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum;
 9. podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 10.  przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.
 11. inni wnioskodawcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe:

a) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w punkcie j.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2020 r. Maksymalna kwota dofinasowania projektu wynosi 5 mln zł. Informację o wyniku  oceny będą wydawane  w przeciągu  72 godzin, natomiast decyzja o dofinansowaniu projektu w 7 dni roboczych.

UWAGA:

 • Preferencyjnie dofinansowaniu będą podlegały projekty spełniające definicję niekomercyjnego badania klinicznego, jednakże ABM dopuszcza inne typy projektów o ile będą one dotyczyły zakresu merytorycznego wskazanego w ogłoszeniu o naborze a ich forma będzie uzasadniona specyfiką projektu.
 • Ocenie podlegać będzie wartość naukowa i kompleksowość  zaproponowanego rozwiązania, jego innowacyjność oraz możliwość szybkiego wdrożenia projektowanych rozwiązań. Ocenie podlega również racjonalność budżetu. Ocena dokonywana jest przez pracowników ABM, w tym przez analityka finansowego.
 • Osoby biorące udział w weryfikacji projektów składają oświadczenie poufności i bezstronności.
 • Ocena podlegać będzie na przyznaniu przez każdego z oceniających od 0 do 10 punktów. Dofinansowaniu podlegać będą projekty, które otrzymały minimum 7 punktów (średnia z trzech ocen: 2 merytorycznych i 1 finansowej), jednak ostateczną decyzję o dofinasowaniu podejmuje Prezes ABM.
 •  Z oceny nie tworzy się listy rankingowej. Do dofinansowania kwalifikują się projekty spełniające kryteria punktowe oraz zaakceptowane przez Prezesa ABM.
 • Maksymalna objętość wniosku o dofinansowanie nie powinna przekroczyć 10 stron.
 • Wraz z wnioskiem nie należy przesyłać dodatkowych załączników.
 • Do projektów naukowych związanych z COVID19 nie stosuje się standardowych zasad konkursowych, a od decyzji Prezesa ABM nie przysługuje odwołanie.
 • Informacje o otrzymaniu dofinansowania publikowane są na stornie www.abm.gov.pl   
 • Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu COVID-19 należy przesłać jako plik PDF na adres mailowy covid19@abm.gov.pl z konta e-mail głównego badacza do 30 kwietnia 2020 r.

Uwaga! Pytania dotyczące naboru należy kierować na adres mailowy covid19@abm.gov.pl

W przypadku problemów z pobraniem plików, prosimy  o otworzenie strony w przeglądarkach Google Chrome lub Internet Explorer.

Opcje strony

do góry