Aktualnie znajdujesz się na:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ABM

W grudniu 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. ABM ma być wyspecjalizowaną jednostką zrzeszającą krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą wspólnie pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny. Nowa instytucja będzie uzupełniać działania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Pieniądze pozyskane z działalności Agencji zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych.

Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Jednostką zarządzać będzie prezes powołany przez Ministra Zdrowia na 6 lat i Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.W obecnym systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie ok. 2 proc. wszystkich badań klinicznych prowadzonych w kraju. Inwestycje w badania naukowe w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu przyczynią się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Zgodnie z projektem, Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za:

- tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne

- upowszechnianie informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach

- ocenę wniosków i zawieranie umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursach

- nadzór i kontrolę realizacji projektów badawczych lub rozwojowych

- prowadzenie własnych badań naukowych i prac rozwojowych

- organizację i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w trybie ad hoc (doraźnie), w obszarach dotyczących nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projektów interdyscyplinarnych

- popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań

- wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. Agencję dotować będą także środki unijne oraz międzynarodowe programy badawcze.  Instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie  z ABM będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. Pojawiają się nowe możliwości współpracy w zakresie realizacji wspólnych badań naukowych.

Opcje strony

do góry