Aktualnie znajdujesz się na:

Modelowy Standard CWBK 2.0 – unifikacja zapisów

Odpowiadając na potrzeby Beneficjentów konkursów na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) oraz uwzględniając zmiany, które w ostatnich latach miały miejsce na polskim rynku m.in. z powodu pandemii COVID-19 oraz sytuacji ekonomicznej w kraju, Agencja zunifikowała i zmodyfikowała zapisy Standardu Modelowego CWBK. Głównym celem działania było stworzenie jednego dokumentu, dla beneficjentów wszystkich edycji konkursów, który będzie odpowiadał zarówno już istniejącym, jak i planowanym w przyszłości CWBK.

Standard Modelowego CWBK 2.0 składa się z czterech głównych części: zasobów ludzkich, infrastruktury, systemów IT oraz szkoleń.

Wykaz najważniejszych zmiany, które zostały wprowadzone w poszczególnych rozdziałach.

1. Zasoby ludzkie:

 • rezygnacja ze szczegółowego określania wymiaru zaangażowania dla poszczególnych stanowisk. Kadra CWBK została podzielona na trzy grupy:
  • stanowiska obligatoryjne – stanowiska obowiązkowe, których wymiar zatrudnienia nie powinien być mniejszy niż 1 etat,
  • stanowiska doraźne – stanowiska obowiązkowe, których wymiar zatrudnienia nie powinien przekraczać 1 etatu,
  • stanowiska fakultatywne – stanowiska nieobowiązkowe, które CWBK angażuje w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
 • zniesienie limitu wynagrodzeń – wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach musi być zgodne z przyjętą formą zatrudnienia i regulaminem wynagradzania pracowników obowiązującym w jednostce.

2. Infrastruktura:

 • dla wszystkich CWBK przyjęto rozwiązanie z III edycji konkursu na Utworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (ABM/2021/6), które dzieliło pomieszczenia pomiędzy część administracyjno-biurową (obligatoryjnie znajdujące się w obrębie CWBK) oraz naukowo-badawczą (mogące znajdować się przy części administracyjno-biurowej CWBK lub przy odpowiednikach klinikach).

3. Systemy IT:

 • wyodrębniono dwie grupy systemów IT: obligatoryjne i fakultatywne, z czego obowiązkowo w ośrodku ma znaleźć się system do realizacji studium wykonalności (ang. Feasibility) oraz system do zarządzania badaniami klinicznymi (CTMS).

4. Szkolenia kadry CWBK:

 • w związku z różnicami w zakresie szkoleń pomiędzy poszczególnymi edycjami konkursów na tworzenie i rozwój CWBK oraz potrzebą unifikacji Standardu wskazano dwie możliwości:
  • beneficjenci, którzy w ramach projektu przewidzieli środki na szkolenia personelu realizują je na dotychczasowych zasadach,
  • beneficjenci, którzy nie zdecydowali się na uwzględnienie w projekcie szkoleń personelu lub zadanie to, nie było przewidziane Regulaminem konkursu, zobowiązani są do delegowania pracowników na szkolenia organizowane przez ABM.

W celu ujednolicenia Standardu a jednocześnie zapewnienia prawidłowej oceny stopnia uzyskania zakładanych efektów oraz postępu realizacji projektów wskaźniki jakościowe i ilościowe, które różniły się pomiędzy kolejnymi edycjami konkursów, zostały wyodrębnione ze Standardu i zachowane w formie załączników dedykowanych konkretnej edycji.

Opcje strony

do góry