Aktualnie znajdujesz się na:

Stanowisko w sprawie zaangażowania i wynagradzania Zespołu badawczego w projektach, których stroną umowy pozostaje Agencja Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych (dalej: ABM) stoi na stanowisku, że należy rozróżnić zadania realizowane przez personel medyczny w ramach zawartej umowy o pracę, finansowanej ze środków pochodzących z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i obowiązki wykonywane w ramach pracy naukowo – badawczej, realizowane przez ten sam personel (zaangażowany na podstawie umów cywilnoprawnych) a związane z realizacją projektów w ramach badań klinicznych finansowanych ze środków ABM.
W związku z powyższym należy przyjąć, że:

 

  1. w przypadku personelu projektu stanowiącego Zespół badawczy1 uznaje się, że praca przez niego wykonywana jest rodzajowo różna w odniesieniu do zadań realizowanych w ramach umowy o pracę z zastrzeżeniem, że z zakresu obowiązków pracownika nie wynika, że realizuje on zadania związane z badaniem klinicznym,
  2. w przypadku pozostałego personelu projektu, niewchodzącego w skład Zespołu badawczego, zobowiązuje się Beneficjenta/Konsorcjanta do skorygowania powstałego stosunku prawnego wynikającego z zawartych z własnymi pracownikami umów cywilnoprawnych, przy uwzględnieniu możliwych innych form zaangażowania wskazanych m. in. w obowiązującym Regulaminie wynagradzania.

Jednocześnie przypomina się o zobowiązaniu Beneficjenta/Konsorcjanta do przekazywania na bieżąco informacji, w składanych raportach sprawozdawczych, o kontroli i jej wynikach przeprowadzonych przez inne uprawnione instytucje, w ramach działających służb krajowych
(np. Państwowa Inspekcja Pracy), w tym również w przypadku przyjęcia innego podejścia do
stanowiska wyżej zaprezentowanego.

 


1 Współbadacze/personel pomocniczy - interdyscyplinarny zespół wykonujący w ramach badania klinicznego czynności określone przez badacza. Członkowie zespołu są wskazani i nadzorowani przez badacza.

Opcje strony

do góry