Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat w sprawie obowiązków Beneficjenta w zakresie wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

Komunikat w sprawie obowiązków Beneficjenta w zakresie wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. w projektach finansowanych przez Agencję Badań Medycznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) informujemy Beneficjentów projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych o obwiązkach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Jednym z możliwych do zastosowania środków sankcyjnych zawartym w art. 1  ww. ustawy jest wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy „w przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Informujemy iż, obowiązek weryfikacji podmiotu, z którym zawarto umowę w projekcie oraz podmiotów z nimi powiązanych pod kątem ich wykluczenia z możliwości otrzymania środków, spoczywa na Beneficjencie projektu.

Weryfikacja w zakresie objęcia sankcjami dotyczy również  każdego innego niż wykonawca podmiotu uzyskującego wsparcie finansowe w projekcie (np. szkolenia/doradztwo dla firm) lub podmiotu, któremu przekazano w ramach umowy środki na realizację celów projektu (np. podwykonawca, konsorcjant).

W związku z powyższym każdy Beneficjent przed:

- udzieleniem zamówienia (niezależnie, czy będzie to Pzp, zasada konkurencyjności, czy też rozeznanie rynku),

- zawarciem umowy z innym podmiotem uzyskującym wsparcie finansowe w projekcie lub podmiotem, któremu powierzono środki na realizację celów projektu,

jest zobligowany do ustalenia, czy strona umowy oraz podmioty z nią powiązane nie zostali objęci sankcjami, co powinno zostać odpowiednio udokumentowane.

Lista osób i podmiotów, względem których należy stosować środki sankcyjne, wraz ze wskazaniem, który ze środków ma do nich zastosowanie, prowadzona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie listy.

Opcje strony

do góry