Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat ws. uznania podatku od towarów i usług (VAT) jako kosztu kwalifikowalnego w projektach komercyjnych

W ramach projektów komercyjnych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych możliwe jest kwalifikowanie podatku VAT w przypadku:

  • Beneficjentów/wnioskodawców będących jednostkami naukowymi rozumianymi jako: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”; instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego; podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

oraz jeżeli:

  • jednostce naukowej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • podatek od towarów i usług VAT został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez jednostkę naukową,
  • przedłożenia indywidualnej interpretacji podatkowej podatku od towarów i usług
    w przedmiocie odliczenia podatku w związku z realizacją projektu

Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia indywidualnej interpretacji wraz z raportem okresowym, w którym zostały wykazane koszty VAT jako kwalifikowalne.

Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanej ze środków Agencji części VAT, jeżeli zaistniałby przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

W przypadku konkursów komercyjnych, w których, w dokumentacji konkursowej brak załącznika
w postaci oświadczenia o kwalifikowalności VAT, wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Opcje strony

do góry