Aktualnie znajdujesz się na:

Wzory umowy o pobieraniu i przechowywaniu materiału, w tym materiału biologicznego do celów badań naukowych

W ramach Konkursu 2022/ABM/1 wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów (szczegółowe informacje zawarto w pkt 3.1.4.1 Bankowanie materiału biologicznego Regulaminu Konkursu 2022/ABM/1).

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Agencja przygotowała wzór Umowy o pobieraniu i przechowywaniu Materiału, w tym Materiału biologicznego do celów badań naukowych (w dwóch wersjach – pomiędzy Sponsorem, a Biobankiem oraz w przypadku Biobanku funkcjonującego w strukturach Beneficjenta – pomiędzy Sponsorem a Agencją), a także załączniki do tej Umowy: Formularz Świadomej Zgody, Broszurę informacyjną do Zgody, Klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania Danych Osobowych, Formularz Ankiety Uczestnika badania i Klauzulę informacyjną Agencji Badań Medycznych.

Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia umowy / wykorzystania dokumentu świadomej zgody pacjenta na biobankowanie, których postanowienia będą w istotnym zakresie zgodne ze wzorami przedstawionymi przez ABM. Po zawarciu umowy z biobankiem Beneficjent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Agencję.

Opcje strony

do góry