Klauzula dotycząca przetwarzania wizerunku prelegentów, stypendystów, uczestników wydarzeń

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane bez naruszenia dóbr osobistych w zakresie wizerunku utrwalonego na materiale filmowym lub/i zdjęciu/zdjęciach wraz z imieniem i nazwiskiem, tytułem lub/i stopniem naukowym lub/i stanowiskiem lub/i pełnioną funkcją będą przetwarzane na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO do celów edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Agencji. 
  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub do momentu odwołania zgody. 
  5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące dla Administratora usługi pocztowe, chmurowe czy hostingu.  
  6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu. 
  7. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. 
  8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością udostępnienia materiału filmowego lub/i zdjęcia/ zdjęć.
  10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 
do góry