Klauzula informacyjna dotycząca osób w związku z podjęciem komunikacji z Agencją

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia komunikacji związanej z wykonywaniem zadań publicznych przez Administratora oraz w celach z niej wynikających – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych oraz w celu nawiązania i prowadzenia komunikacji nie związanej z wykonywaniem zadań publicznych - przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie polegającym na obsłudze korespondencji kierowanej do Agencji w związku ze swoją działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, konieczności wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz ze względu na ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.  
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi poczty elektronicznej, usługi wideokonferencyjne, hostingu, usługi w chmurze), pocztowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji. 
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz nie będą poddawane profilowaniu. 
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 9. Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia komunikacji przez Administratora. Niepodanie danych może uniemożliwić kontynuowanie komunikacji. Dalsze przetwarzanie jest uzależnione od celów wynikających z nawiązanej komunikacji, a informacje o dalszym przetwarzaniu są przekazywane w zależności od celu zgodnie z RODO. 
 10. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
 11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 

 

do góry