Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w spotkaniach online w ramach realizacji zadań ustawowych Agencji Badań Medycznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska/ sprawowanej funkcji, stopnia i/lub tytułu naukowego, miejsca pracy, adresu e-mail, nr telefonu, wizerunku i głosu będą przetwarzane w celu utrwalenia, rozliczalności oraz analizy działań Administratora wykonywanych za pośrednictwem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, prowadzonych w ramach realizacji publicznych zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, konieczności wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzonych działań w ramach realizacji publicznych zadań ustawowych, w których Państwo uczestniczą oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora, dostarczających narzędzia do prowadzenia wideokonferencji, udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi poczty elektronicznej, usługi hostingu, usługi w chmurze), świadczącym usługi pocztowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Państwa danych jest niezbędne do utrwalenia, rozliczalności oraz analizy działań Administratora wykonywanych za pośrednictwem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, prowadzonych w ramach realizacji publicznych zadań ustawowych Administratora.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
do góry