Klauzula informacyjna dla osoby, która otrzymuje link do treści wiadomości umieszczanych na stronach www Agencji Badań Medycznych.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail, zostały uzyskane od osoby, która przekazała Twoje dane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www Agencji Badań Medycznych, jako osoby, która może być zainteresowana treścią wiadomości umieszczonej na stronach www Agencji Badań Medycznych.
 3.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email - iod@abm.gov.pl.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 2 oraz 15 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. 2019 poz. 447).
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniającym narzędzia teleinformatyczne lub świadczące dla Administratora usługi hostingu.
 6. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przekazania wiadomości e-maila zawierającej link do strony www Agencji Badań Medycznych, a po przekazaniu zostaną usunięte.
 8. Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9.  Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do przekazania wiadomości e-maila zawierającej link do strony www Agencji Badań Medycznych.
 12. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
do góry