Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych ekspertów

 1. Administratorem danych osobowych Ekspertów jest Agencja Badań Medycznych przy ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c w zw. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447 z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia współpracy z ABM na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w treści innych regulacji, określonych w umowie o świadczeniu usług eksperckich czy zarządzeniach Prezesa Agencji Badań Medycznych w tym w szczególności do: oceny wniosków złożonych w konkursach i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych, ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków, innych ocen związanych z realizacją zadań Agencji Badań Medycznych, wypłaty wynagrodzenia za: wykonane oceny, uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów Ekspertów oraz zwrotu kosztów podróży zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Agencji Badań Medycznych do czasu rozliczenia finansowego tych czynności.
 4. Dane Eksperta mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze) czy świadczące usługi kurierskie oraz podmiotom współpracującym z ABM przy realizacji zadań, określonych w dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej.
 5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z ABM oraz wypłaty należnego wynagrodzenia lub zwrotu poniesionych kosztów.
 6. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 7. Dane będą przechowywane przez okres:
 1. współpracy z  ekspertem i przez 3 lata od poinformowania o wykreśleniu Eksperta z Bazy,
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a związanych ze współpracą;
 3. dokonywania ewentualnych rozliczeń z tytułu lit. a-b powyżej.

8. Ekspertowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:

 1. żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), na zasadach określonych w RODO.

9. Ekspertowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. W sprawach dotyczących danych osobowych eksperci powinni kontaktować się z inspektorem ochrony danych w ABM pod adresem e-mail: iod@abm.gov.pl.

11. Dane osobowe Eksperta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 

do góry