Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych przy ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie.
  6. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana żądanie o udostępnianie informacji publicznej, a ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku.
do góry