Nasza misjaPrzez badania do zdrowia

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres, zasady i warunki korzystania z Modułu Szkolenia.
 2. Moduł nie jest skierowany do osób w wieku poniżej 18 roku życia, Agencja Badań Medycznych nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia

§ 2. Słownik pojęć

 1. Moduł Szkolenia - jest modułem przeznaczonym do administrowania szkoleniami i ich uczestnikami,
 2. Usługi - oznacza zbiór funkcjonalności dostępnych w  Module Szkolenia,
 3. Operator - JSK Internet z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanych Pól 36, www.jskinternet.pl.
 4. Organizator szkoleń – zdefiniowany w Module Szkolenia  podmiot z uprawnieniami do publikowania i organizacji szkoleń.
 5. Uczestnik - użytkownik niezalogowany lub posiadający login i hasło, który wypełnił formularz rejestracji Uczestnika.
 6. Login - identyfikator email lub nazwa zarejestrowanego Uczestnika. Login  umożliwia zalogowanie do panelu Uczestnika i korzystanie z usług w Module Szkolenia.
 7. Hasło - poufny ciąg co najmniej 10 znaków przypisany do Loginu.
 8. Cookies - informacja tekstowa zapisywana przez serwer Operatora na komputerze Uczestnika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Uczestnika z tego komputera.

 

§ 3. Zasady korzystania z Modułu Szkolenia

 1. Uczestnik korzysta z Modułu Szkolenia w celu wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Korzystanie z Modułu Szkolenia dla Uczestników jest bezpłatne.
 3. Usługa świadczona jest od momentu rejestracji przez formularz oraz kliknięcia linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji Uczestnika do czasu rezygnacji.
 4. Zrealizowanie w pełni procedury aktywacji profilu oraz rejestracji na wydarzenie w Module możliwe jest, gdy Uczestnik:
  1. oświadczył, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu,
  2. oświadczył, że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego,
  3. potwierdził prawdziwość zamieszczonych danych,
  4. podał wszystkie wymagane dane.
 5. Uczestnik  może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Modułu Szkolenia, usuwając swoje dane.
 6. Rezygnacja z korzystania z Modułu Szkolenia jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Uczestnika podejmowanych w ramach udziału w szkoleniach dokonanych  przed rezygnacją.
 7. Pytania odnośnie funkcjonowania Modułu Szkolenia należy kierować do działu technicznego Operatora pod adres e-mail: – konkretnie adres email
 8. Uczestnik powinien zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją obsługi Modułu Szkolenia.
 9. Organizator szkoleń może usunąć z Modułu Szkolenia dowolnego Uczestnika, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności gdy Uczestnik podaje nieprawidłowe dane, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych lub moralnych.

§4. Warunki techniczne

 1. Do poprawnego działania Modułu Szkolenia wymagane jest:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Firefox ver. 67 i późniejsze,
  3. Chrome ver. 74 i późniejsze,

Opera ver. 60 i późniejsze,

 1. Do korzystania z Modułu wymagane jest posiadanie przez Uczestnika:
  1. dostępu do Internetu,
  2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (adres e-mail),
 2. Moduł jest dostępny dla Uczestników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem par 5 ust. 10.
 3. Administrator nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Uczestnika niezbędnego dostępu do korzystania z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Modułu.
 4. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Modułu wywołane siłą wyższą, szkody spowodowane wadliwym działaniem Modułu, w tym awariami sprzętu Uczestników lub niedozwoloną ingerencją Uczestników , nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na profilach Uczestników.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania do Modułu treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Modułu,
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje,
  4. obraźliwych czy naruszających czyjekolwiek dobra osobiste.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu wykonywania następujących czynności:
  1. niezgodnych z przeznaczeniem Modułu,
  2. powodujących przeciążenie Modułu,
  3. wpływających na bezpieczeństwo Modułu,
  4. analizujących kod źródłowy Modułu.

§ 5. Zastrzeżenia

 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z Modułu Szkolenia zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystanie z Modułu Szkolenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Operator jest właścicielem praw autorskich do Modułu Szkolenia.
 4. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana i  wykorzystana w celach komercyjnych,  bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po jego opublikowaniu.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora, Uczestnik może nie wyrazić na nie zgody, usuwając swoje dane.
 7. Korzystanie przez Uczestnika z Modułu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
 8. Operator zastrzega, iż wszelkie próby: nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji zapisanych w Module Szkolenia, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Modułu Szkolenia, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą zgłaszane organom ścigania na mocy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy Kodeksu karnego.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Modułu Szkolenia, po uprzednim poinformowaniu organizatora Szkoleń
 10. Operator uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Modułu Szkolenia i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym do podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji. Powyższe prace Operator będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą komunikatów.
 11. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Modułu, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działalności Modułu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Modułu.

§ 6. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator dołożył  wszelkiej staranności podczas projektowania Modułu Szkolenia, a wszelkie odkryte nieprawidłowości należy zgłaszać do działu technicznego Operatora pod adresem e-mail: - .
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Uczestnika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w Module Szkolenia przez Organizator szkoleń.
 4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy ważnego Loginu.
 5. Możliwość dostępu i korzystania z Modułu Szkolenia uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Uczestnikiem , a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Uczestnik  i innych, na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody Uczestnika, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem Modułu Szkolenia w oparciu o niniejszy Regulamin, jest wyłączona.
 7. Operator nie jest stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Modułu Szkolenia, pomiędzy Organizator szkoleń a Uczestnikiem.

§ 7. Ochrona danych osobowych

7a Klauzula informacyjna dla osób zakładających profil

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia profilu w Module oraz  w celu rejestracji na wydarzenie (szkolenie, konferencje) organizowane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e RODO, podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2019r. o Agencji Badań Medycznych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji dotyczących organizowanych przez Agencję Badań Medycznych lub przy jego udziale szkoleniach, konferencjach, a także opracowywanych przez Administratora lub przy jego udziale raportach, analizach - „Informacje marketingowe” zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a „RODO” oraz Art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” prawnie uzasadniony Administratora (marketing bezpośredni własnych usług) oraz z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 2460 ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia profilu Uczestnika. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia organizowanego przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych (Państwa sprzeciw nie wymaga uzasadnienia), albo odwołania zgody.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne świadczące usługi kolokacji serwerów oraz kurierskie, czy Operatora.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 8. Przysługuje Państwu prawo:
 1. żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. przenoszenia danych.
 5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

7b Klauzula informacyjna dla osób nie zakładających profilu

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia profilu w Module oraz  w celu rejestracji na wydarzenie (szkolenie, konferencje) organizowane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e RODO, podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2019r. o Agencji Badań Medycznych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji dotyczących organizowanych przez Agencję Badań Medycznych lub przy jego udziale szkoleniach, konferencjach, a także opracowywanych przez Administratora lub przy jego udziale raportach, analizach - „Informacje marketingowe” zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a „RODO” oraz Art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” prawnie uzasadniony Administratora (marketing bezpośredni własnych usług) oraz z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 2460 ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia organizowanego przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych (Państwa sprzeciw nie wymaga uzasadnienia), albo odwołania zgody.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne świadczące usługi kolokacji serwerów oraz kurierskie, czy Operatora.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 8. Przysługuje Państwu prawo:
  1. żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. przenoszenia danych.
  5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

§ 8. Cookies

 1. Moduł Szkolenia używa plików Cookies.
 2. Uczestnik nie akceptujący plików Cookies nie może korzystać z Modułu Szkolenia.

§ 9. Okres obowiązywania

Regulamin wchodzi w życie od 1 lipca 2019 r. do odwołania

do góry