p. o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. kontroli w Dziale Kontroli w Wydziale Finansowania Projektów

1/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa
 
Wymiar etatu: cały etat
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
ROLA W ZESPOLE:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli realizacji projektów naukowo-badawczych.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • współuczestniczenie w kontrolach projektów w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu;
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzaną kontrolą tj. zawiadomienia realizatorów projektów o zamiarze przeprowadzenia kontroli, opracowanie upoważnienia do kontroli oraz przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do rzetelnego przeprowadzenia kontroli; 
 • współuczestniczenie w opracowywaniu protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;
 • analiza zastrzeżeń zgłaszanych do ustaleń z kontroli oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez jednostki kontrolowane; 
 • gromadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją procedury kontroli, w szczególności potwierdzającej stwierdzone podczas kontroli uchybienia czy nieprawidłowości; 
 • identyfikowanie oraz klasyfikowanie uchybień/nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli realizowanych projektów;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych; 
 • współpraca w przygotowaniu Rocznego Planu Kontroli w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka wyboru projektów do kontroli; 
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz poprzez uczestnictwo, jako członek Zespołu kontrolującego, w kontrolach realizatorów projektów finansowanych przez ABM
 • stanowisko wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty), 3-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty) lub 5-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowanie na stanowisko głównego specjalisty);
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z kontrolą projektów finansowanych ze środków publicznych w tym kontrolą zamówień publicznych (1 roku w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty, 2 lata w przypadku stanowiska starszego specjalisty, 3 lata w przypadku stanowiska głównego specjalisty);
 • znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli;
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne; 
 • znajomość zagadnień rejestracyjnych badań klinicznych 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • skrupulatność i dokładność;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.
 
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • studia podyplomowe z zakresu kontroli i/lub audytu;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy; 
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.
 
CO OFERUJEMY:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata. Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.

                                                  .......................................................

                                                  Podpis kandydata do pracy
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 10 marca 2021 r. na adres e-mail: rekrutacja@abm.gov.pl.
W tytule wiadomości proszę wpisać „specjalista/starszy specjalista/główny specjalista ds. kontroli w Dziale Kontroli,  Wydział Finansowania Projektów,1./ABM/2021”.
 
INNE INFORMACJE:
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. 
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), świadczące usługi kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
 

Opcje strony

do góry