p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Radca prawny w Dziale Prawnym Agencji Badań Medycznych – obsługa bieżąca

Nr 33/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie obsługi prawnej oraz reprezentowanie Agencji na zewnątrz w ramach kompetencji przydzielonych w Dziale Prawnym Agencji

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przygotowywanie na potrzeby Agencji pisemnych stanowisk, opinii i analiz prawnych;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych przez Agencję z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 • tworzenie, opiniowanie pod względem prawno-legislacyjnym, uzgadnianie projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych w ramach zadań własnych lub zleconych;
 • bieżący monitoring zmian legislacyjnych istotnych dla Agencji Badań Medycznych;
 • opiniowanie i sporządzanie wewnętrznych procedur i aktów normatywnych;
 • opiniowanie pod względem prawnym innych dokumentów na potrzeby Agencji;
 • zapewnienie wsparcia prawnego w procesie negocjacji oraz prowadzenie spraw z udziałem innych podmiotów prawa;
 • reprezentowanie Agencji przed sądami administracyjnymi i powszechnymi;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej Agencji.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • tytuł radcy prawnego;
 • co najmniej 5- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (formułowanie opinii prawnych, tworzenie i opiniowanie umów, tworzenie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych);
 • poparta praktycznym doświadczeniem zawodowym znajomość regulacji prawnych z zakresu: 
 • finansowania nauki i finansowania projektów ze środków publicznych,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • finansów publicznych; 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows;
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji;
 • umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne;
 • umiejętności komunikacyjne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla organów administracji publicznej, agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu pod względem prawno-legislacyjnym projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze komercjalizacji lub transferu technologii;
 • poparta praktycznym doświadczeniem zawodowym znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej.

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
 • Kreatywną pracę, pełną wyzwań,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

                      Podpis kandydata do pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 16 grudnia br. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Radca prawny – obsługa bieżąca 33/ABM/2020”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko radcy prawnego w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 • Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Opcje strony

do góry