p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych

Nr 30/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie procesu sieciowania ośrodków w ramach  Centrum Rozwoju Badań Klinicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Praca nad opracowaniem standardów działania sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Nadzór nad wdrażaniem  standardów przez Centra Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Ocena realizacji wykonanych zadań przez Centra Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Rozwój sieci ośrodków  prowadzących badania kliniczne,
 • Opracowanie wzoru dokumentów wykorzystywanych sieci,
 • Współpraca przy tworzeniu systemów IT wykorzystywanych w sieci,
 • Analiza rynku badań klinicznych w Polsce oraz  potrzeb szkoleniowych,
 • Inicjowanie projektów w zakresie rozwoju badań klinicznych w Polsce,
 • Wspieranie działalności innych wydziałów Agencji Badań Medycznych w obszarze badań klinicznych,
 • Współudział w realizacji projektów szkoleniowych związanych z obszarem badań klinicznych m.in. przygotowywanie harmonogramu szkoleń, wybór dostawców usług zewnętrznych, pozyskiwanie źródeł  finansowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe medyczne, biotechnologiczne, farmaceutyczne, w dziedzinie nauk o zdrowiu lub pokrewne
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego
 • Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze koordynatora badań klinicznych w publicznym ośrodku prowadzącym badania kliniczne
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Bardzo dobra znajomość  ICH GCP, prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie badań klinicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne,
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznie zmieniającym się środowisku

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Kreatywną pracę, pełną wyzwań,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

                      Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 7 października br. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać Specjalista ds. rozwoju sieci CWBK  30/ABM/2020”

 

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko specjalisty ds. rozwoju sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 • Mają Państwo prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Opcje strony

do góry