p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych

30/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie realizacjiprojektówCentrum Rozwoju Badań Klinicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nawiązywanie i rozwijanie współpracy w zakresie badań klinicznych z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi,
 • Nadzór nad wdrażaniem  standardów przez Centra Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Ocena realizacji wykonanych  zadań przez Centra Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Rozwój sieci ośrodków  prowadzących badania kliniczne,
 • Opracowywanie wzoru dokumentów wykorzystywanych  sieci,
 • Współpraca przy tworzeniu systemów IT wykorzystywanych w sieci,
 • Analiza rynku badań klinicznych w Polsce oraz  potrzeb szkoleniowych
 • Inicjowanie projektów w zakresie rozwoju badań klinicznych w Polsce,
 • Wspieranie działalności innych wydziałów Agencji Badań Medycznych w obszarze badań klinicznych,
 • Współudział w realizacji projektów szkoleniowych związanych z obszarem badań klinicznych m.in. przygotowywanie harmonogramu szkoleń, wybór dostawców usług zewnętrznych, pozyskiwanie źródeł  finasowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu metodologii badań klinicznych i/lub doświadczenie zawodowe w obszarze badań klinicznych zdobyte w przemyśle farmaceutycznym , CRO lub ośrodku prowadzącym badania kliniczne
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Bardzo dobra znajomość  ICH GCP, prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie badań klinicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne,
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznie zmieniającym się środowisku

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Kreatywną pracę, pełną wyzwań
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

               Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu  w terminie do dnia 27.08.2020 roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać Rekrutacja Specjalista ds. Badań Klinicznych 30/ABM/2020”.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że wyraziły zgodę na wzięcie udziału w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Agencje Badań Medycznych.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na Specjalistę ds. Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Agencja Badań Medycznych będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Mają Państwo prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

Opcje strony

do góry