Nabór na stanowisko: specjalista finansowy ds. wdrożenia projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych - rozstrzygnięty

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznychogłasza nabór na stanowisko: specjalista finansowy ds. wdrożenia projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

 

Nr 2/ABM/2019

Agencja Badań Medycznychsiedziba:ul. Stanisława Moniuszki 1 A,00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę finansową konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych składanych do Agencji Badań Medycznych oraz ich późniejsze monitorowanie, w tym w szczególności monitorowanie finansowe.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

• Przygotowywanie i obsługa konkursów Agencji Badań Medycznych na dofinansowanie projektów badawczo - rozwojowych;

• Współpraca z główną księgową w zakresie przygotowania planu finansowanego Agencji Badań Medycznych;

• Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wnioskówo dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac, opinii merytorycznych, etc.);

• Udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych;

• Udział w pracach zespołów oceny wniosków, w szczególności w zakresie oceny finansowej składanych projektów;

• Weryfikacja protestów;

• Monitorowanie terminowości składania raportów przez realizatorów projektów finansowanych przez ABM, w tym w szczególności udział w weryfikowaniu postępów finansowych projektów;

• Inicjowanie procesu przekazywania środków finansowych na rzecz realizatorów projektów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek;

• Identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji raportów z realizacji projektów oraz realizacji innych zadań;

• Udział w procesie weryfikacji projektów umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji finansowej;

• Gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych;

• Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych realizatorów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

• Wykształcenie: wyższe;

• Co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków publicznych;

• Znajomości zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;

• Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

• Znajomość przepisów o finansach publicznych;

• Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;

• Znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;

• Bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości;

• Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel)

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

• Ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych;

• Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

• Aktualny certyfikat GCP.

CO OFERUJEMY:

 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• Elastyczne godziny pracy;

• Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.abm.gov.pl, dostępny poniżej;

• własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),

• dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 23.07.2019 roku na adres:Agencja Badań Medycznychul. Stanisława Moniuszki 1 A,00-014 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „specjalista finansowy ds. wdrożenia projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych - 2/ABM/2019”

INNE INFORMACJE:

 

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

DO POBRANIA:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Opcje strony

do góry