p.o Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Komercjalizacji

29/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami Działu Komercjalizacji.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Opracowanie i wdrożenie strategii komercjalizacji badań współfinansowanych przez Agencję;
 • Identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w projektach finansowanych przez Agencję;
 • Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii realizowanych przez beneficjentów projektów;
 • Udział w negocjacjach z beneficjentami programów Agencji w zakresie warunków komercjalizacji efektów projektów finansowanych przez Agencję;
 • Promowanie potencjału komercyjnego projektów finansowanych przez Agencję;
 • Kreowanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi;
 • Opracowywanie założeń do międzynarodowych programów R&D;
 • Utrzymywanie i mapowanie relacji międzynarodowych w zakresie wdrożeń;
 • Tworzenie narzędzi wspierania działań innowacyjnych (venture capital, akcelerator innowacji, etc).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze komercjalizacji lub transferu technologii, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku samodzielnym lub związanym z kierowaniem zespołem
 • Doświadczenie w zakresie współpracy ze środowiskiem i organizacjami przedsiębiorców, w tym samodzielne zarządzanie projektami wsparcia przedsiębiorczości;
 • Doświadczenie w zakresie kooperacji międzynarodowej, w tym udział w przedsięwzięciach lub projektach o charakterze międzynarodowym;
 • Znajomość problematyki transferu technologii oraz funkcjonowania narzędzi wspierania wdrożeń innowacji (fundusze venture capital, akceleratory etc);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel);
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • Komunikatywność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Ukończone studia podyplomowe dla kadry menadżerskiej (MBA, EMBA)
 • Wykształcenie medyczne lub biomedyczne
 • Wiedza praktyczna w zakresie wprowadzania produktu leczniczego na rynek
 • Znajomość specyfiki przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

               Podpis kandydata do pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 7 sierpnia br. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Kierownik Działu Komercjalizacji 29ABM/2020”

 

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownika Działu Komercjalizacji w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 • Mają Państwo prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Opcje strony

do góry