p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Starszy specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

28/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w procesach związanych z tworzeniem dokumentacji konkursowej, rozpatrywaniem protestów od wyników konkursu, ustalaniem wyników konkursów, zawieraniem umów z beneficjentami projektów realizowanych przez Wydział Finansowania Projektów, udzielaniem informacji dot. konkursów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji konkursowej w ramach prowadzonych konkursów przez Wydział Finansowania Projektów;
 • Udział w bieżącej obsłudze konkursów ogłaszanych przez Agencję;
 • Prowadzenie dokumentacji administracyjnej konkursów;
 • Udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych;
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków;
 • Udział w rozpatrywaniu protestów od wyników konkursów;
 • Wsparcie przy opracowywaniu list rankingowych;
 • Wsparcie przy zawieraniu umów o dofinansowanie;
 • Udzielanie informacji dot. bieżących konkursów.
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: Wyższe (preferowane: farmaceutyczne, biotechnologiczne, prawnicze);
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zdobyte w instytucjach zajmujących się regulacją/stosowaniem przepisów o wyrobach medycznych/prawa farmaceutycznego lub prowadzeniem i koordynacją procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych/wyrobów medycznych;
 • Dobra znajomość  ICH GCP, prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych/wyrobów medycznych;
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • Znajomość prawa farmaceutycznego/ ustawy o wyrobach medycznych.
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne,
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi;
 • Aktualny certyfikat GCP.

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych życiorysie - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

                Podpis kandydata do pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 31 sierpnia br. na adres e-mail: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Starszy specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Wydziale Finansowania Projektów, 28/ABM/2020”.

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

 

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy;
 • Mają Państwo prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Opcje strony

do góry