Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista/Główny Specjalista ds. badań klinicznych w Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych - anulowany

42/ABM/2023

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie aktywności Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Dziale Rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych, w tym w szczególności za obsługę Systemu Teleinformatycznego PSBK składającego się z portalu internetowego PSBK oraz eCRF ABM.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:

 1. Kompleksowe administrowanie Systemem Teleinformatycznym, składającym się z Portalu Polskiej Sieci Badań Klinicznych oraz eCRF (ang. Electronic Case Report Form) Agencji Badań Medycznych;
 2. Wsparcie użytkowników w zakresie działania ww. systemu, w tym rejestrowanie i rozwiązywanie zgłaszanych problemów, udzielanie pomocy technicznej oraz nadawanie i cofanie uprawnień użytkownikom;
 3. Szkolenie użytkowników z zakresu funkcjonalności ww. systemów, w tym planowanie i organizacja szkoleń dla nowych oraz obecnych użytkowników;
 4. Aktualizacja oraz rozwój ww. systemów, w tym śledzenie/monitorowanie nowych technologii oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia procesów;
 5. Przeprowadzanie testów i ocen wydajności ww. systemów;
 6. Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju ww. systemów;
 7. Udział w realizacji projektów związanych z rozwojem badań klinicznych w Polsce, m.in. związanych ze wsparciem Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz rozwojem Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 8. Wsparcie rozwoju serwisu Pacjent w badaniach klinicznych;
 9. Wsparcie przy tworzeniu planów działalności Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 10. Kontakty z jednostkami rządowymi w tym Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie w dziedzinie informatyki);
 2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze badań klinicznych lub IT (w przypadku aplikowania na stanowisko Starszego specjalisty); co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze badań klinicznych lub IT (w przypadku aplikowania na stanowisko Głównego specjalisty).
 3. Dobra znajomość systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w badaniach klinicznych, w tym w szczególności bardzo dobra znajomość modułu eCRF;
 4. Wiedza w zakresie metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
 5. Znajomość regulacji prawnych w obszarze badań klinicznych (m.in. ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, prawo farmaceutyczne, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty);
 6. Znajomość Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH E6 (R2) Good clinical practice);
 7. Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 8. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - min. B2;
 9. Bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Teams itp.);
 10. Umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 11. Umiejętność pracy pod presją czasu, dostosowywanie się do zmian oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności, otwartość na nowe wyzwania merytoryczne;
 12. Kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań, zaangażowanie i chęć rozwoju;
 13. Wykazywanie się inicjatywą w tworzeniu nowych projektów;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie pracy w ośrodku prowadzącym badania kliniczne;
 2. Ukończone studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych/lub aktualny certyfikat GCP;
 3. Doświadczenie w pracy z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • Kafeterię MyBenefit,
 • Karty Multisport; 
 • Kurs języka angielskiego;
 • Grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy, blisko stacji metro Świętokrzyska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 14.01.2024 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę jedynie wpisać „42/ABM/2023”

INNE INFORMACJE:

 • Zastrzegamy sobie prawo do spotkania z wybranymi kandydatami.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • CV osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, w tym realizacji Twoich praw, możesz zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: - iod@abm.gov.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z Twoją chęcią udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencje Badań Medycznych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów/kandydatek.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem oraz niezbędne do zawarcia z Tobą umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Możemy przetwarzać także inne przekazane nam przez Ciebie dane, np. wizerunek.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agencję Badań Medycznych?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Agencji Badań Medycznych w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem obejmującego podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli Twój życiorys zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę tą wyrazisz poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas życiorysu zawierającego te dodatkowe informacje. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres: iod@abm.gov.pl

W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa życiorysie, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie życiorysu, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych - np. dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.”

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest wymagane tymi przepisami. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury. Podanie innych danych niż wyżej wymienione jest dobrowolne.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie: imię i nazwisko; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia może spowodować brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w związkiem z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą i/lub dokonania oceny Twojej aplikacji.

Jakie masz uprawnienia wobec Agencji Badań Medycznych w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO) - masz prawo do tego, aby dowiedzieć się od nas jakie dane o Tobie przetwarzamy i/lub otrzymać ich kopię,

b)  prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - masz prawo do tego, aby Twoje dane były poprawne i aktualne. W przypadku konieczności ich poprawienia lub aktualizacji, zwróć się do nas, a my je poprawimy lub zaktualizujemy,

c)   prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) - masz prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane nie są już nam niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) - masz prawo zwrócić się do nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do ich przechowywania,

e)  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - masz prawo otrzymać od nas i przenieść do innego podmiotu dane przez nas przetwarzane. Dane udostępnimy na Twoje żądanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,

f)   prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.

g)     Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), pocztowe, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Agencja Badań Medycznych nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych - np. dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

 

 

Opcje strony

do góry