Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty w Dziale Baz Danych, Aplikacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji, Wydział Nauki i Finansowania Projektów - ROZSTRZYGNIĘTY

4/ABM/2022

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie oraz utrzymanie baz danych w Wydziale Nauki i Finansowania Projektów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa i tworzenie zapytań SQL;
 • tworzenie baz danych;
 • tworzenie aplikacji w MS Access,
 • tworzenie formularzy do baz danych w MS Access,
 • generowanie zestawień oraz raportów;
 • utrzymywanie baz danych;
 • analiza i usuwanie błędów w bazach danych;
 • tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej baz danych;
 • wsparcie merytoryczne użytkowników baz danych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty), 3-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty) lub 5-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowanie na stanowisko głównego specjalisty) w tworzeniu narzędzi analitycznych;
 • wiedza z obszaru baz i hurtowni danych;
 • bardzo dobra znajomość MS Access;
 • bardzo dobra znajomość VBA;
 • dobra znajomość SQL;
 • dobra znajomość MS Excel;
 • wysokie umiejętności analityczne i umiejętność pracy z dużą ilością danych;
 • systematyczności oraz dokładności;
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość PowerBI;
 • znajomość zarządzania projektami metodyką zwinną;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i projekty;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • kafeterię benefitową;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Wsparcie przełożonych
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Kafeterię benefitową
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowalnym życiorys lub własnoręcznie podpisany skan życiorysu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 25.01.2022 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „4/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych - np. dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Opcje strony

do góry