Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: starszy specjalista/główny specjalista ds. badań klinicznych i projektów strategicznych w Dziale Nauki Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych - ROZSTRZYGNIĘTY

3/ABM/2022

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie programów strategicznych i merytoryczne przygotowanie konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych składanych do Agencji Badań Medycznych oraz nadzór merytoryczny, opiniowanie zmian, kontrolę i ewaluację badań biomedycznych finansowanych ze środków ABM. 

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:

 • Przygotowywane analiz dotyczących programów strategicznych oraz obszarów finansowania i założeń merytorycznych konkursów na realizację niekomercyjnych badań  klinicznych organizowanych przez Agencję.
 • Wsparcie Wydziału Finansowania Projektów w merytorycznym przygotowaniu dokumentacji konkursowej (kryteria oceny wniosków, merytoryczna część Regulaminu Konkursu).
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, akceptowanie recenzji do wniosków, przygotowanie wskazówek dla ekspertów w  zakresie korekty recenzji itp.).
 • Analiza trendów rozwojowych i rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia występujących w Polsce i na świecie
 • Udział w opracowywaniu strategii rozwoju zadań realizowanych przez Agencję Badań Medycznych
 • Przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby działalności Agencji, szczególnie w zakresie oceny zapotrzebowania na badania własne prowadzone przez Agencję jak również szacujących skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia wynikające z realizowanych badań.
 • Współpraca w realizacji zadań z pozostałymi członkami zespołu Działu Nauki oraz ekspertami zewnętrznymi i instytucjami ochrony zdrowia.
 • Budowanie relacji z interesariuszami i potencjalnymi Wnioskodawcami projektów strategicznych finansowanych przez ABM.
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków oraz merytorycznej oceny protestów.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących proponowanych zmian w projektach. 
 • Przygotowywanie opinii dotyczących merytorycznej oceny raportów z realizacji projektów, proponowanie rozwiązań w zakresie korekty ewentualnych nieprawidłowości. 
 • Udział w kontroli projektów (ocena części merytorycznej projektu).
 • Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców, Ekspertów  i innych podmiotów w zakresie przygotowania i realizacji projektu.

OCZEKIWANIA

 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane wykształcenie: farmaceutyczne, medyczne, biologiczne lub pokrewne.
 • Co najmniej 3 letnie udokumentowane (publikacje naukowe, doniesienia zjazdowe) doświadczenie w pracy w środowisku naukowym i/lub realizacji projektów B+R i/lub w obszarze badań klinicznych i/lub w ocenie technologii medycznych.
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu ocen, analiz i/lub programów strategicznych.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
 • Znajomości zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną.
 • Umiejętność pisania opracowań na potrzeby sporządzania analiz i raportów kierowanych do instytucji publicznych i środowiska naukowego.
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Podstawowa znajomość przepisów o finansach publicznych oraz prawa farmaceutycznego  w obszarze badań klinicznych.
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej (wysoki poziom samodzielności stanowiska).
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku pracy.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel).
 • Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych lub nauk biologicznych.
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi i/lub aktualny certyfikat GCP.
 • Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zarządzania projektami. Mile widziany certyfikat lub doświadczenie w realizacji projektów zgodnie z metodyką zarządzania projektami.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Kafeterię benefitową;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 18.01. 2022 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „3/ABM/2022”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry