Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: głównego specjalistę ds. obsługi i monitorowania projektów w Wydziale Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych - ROZSTRZYGNIĘTY

1/ABM/2022

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 3

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę nad projektami oraz ich monitoring w Wydziale Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych, celem skutecznego wdrażania  innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych na rzecz systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:

 • Praca nad projektami na różnych etapach ich realizacji;
 • Zapewnienie kompletności i aktualności dokumentacji projektowej; 
 • Terminowa realizacja zadań w oparciu o obowiązujące standardy i procesy zarządzania projektami;
 • Bieżący monitoring terminowej realizacji umów, w tym raportowanie kondycji projektów (terminowość, budżet, cel);
 • Monitorowanie ryzyka w projektach;
 • Aktualizacja repozytorium  informacji o projektach; 
 • Mentoring, doradztwo członków zespołu projektowego w zakresie skutecznych metod realizacji projektu;
 • Aktualizacja bazy wiedzy projektowej, rozwój i stosowanie najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania projektem;
 • Przeprowadzanie audytów projektów;
 • Koordynacja komunikacji i współpracy między-projektowej;
 • Ewaluacja zakończonych projektów;
 • Weryfikacja formalna oraz składanie do podpisu umów;
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji projektów;
 • Doświadczenie i umiejętności (opcjonalnie potwierdzone certyfikatami) w obszarze projektowania, prowadzenia i rozliczania projektów;
 • Uczestniczenie w zawieraniu umów na wykonanie i finansowanie projektów,
 • Opracowywanie i przygotowaniu dokumentacji konkursowej w zakresie wspierania innowacyjności i komercjalizacji;
 • Identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w projektach finansowanych przez Agencję;
 • Udział w pracach przygotowujących projekty realizowane przez Agencję w obszarze wspierania innowacji i rozwiązań biomedycznych;
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie potencjału komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii realizowanego przez beneficjentów projektów finansowanych przez Agencję.

OCZEKIWANIA

 • Wykształcenie wyższe;
 • Min. 5 lat stażu pracy  w realizacji projektów z Funduszy Europejskich;
 • ​​Znajomość przepisów i wytycznych w zakresie Funduszy Europejskich;
 • Doświadczenie zawodowe we współpracy ze środowiskiem biznesowym w ramach tworzenia rozwiązań innowacyjnych;
 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej polegające w szczególności na udziale w projektach międzynarodowych; 
 • Znajomość zasad finansowania projektów ze środków publicznych dla przedsiębiorców;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2 – umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w szczególności w zakresie prowadzenia spotkań i rozmów „ponad problemami";
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice;
 • Chęć nauki i rozwoju;
 • Samodzielność, terminowość i wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne;
 • Przejawianie inicjatywy;
 • Wysoka kultura osobista, prezencja i nienaganna postawa etyczna.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie we współpracy z naukowcami i/lub personelem medycznym;
 • Doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • Wiedza z zakresu wdrażania instrumentów finansowych;
 • Doświadczenie w identyfikacji źródeł pozyskiwania wartościowych projektów celem ich komercjalizacji;
 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją projektów naukowych;
 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Kafeterię benefitową;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 18.01. 2022 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „1/ABM/2022”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry