Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/starszy specjalista ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej w Dziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej - ROZSTRZYGNIĘTY

2/ABM/2022

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za promocję projektu Warsaw Health Innovation Hub na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz wsparcie Działu w obszarze budowania współpracy międzynarodowej Agencji Badań Medycznych

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:

 • Koordynowanie od strony komunikacyjnej i informacyjnej projektu Warsaw Health Innovation Hub (WHIH);
 • Realizacja strategii komunikacji zgodnie z przyjętymi celami poprzez prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przy wykorzystaniu dostępnych  kanałów informacyjnych;
 • Przygotowywanie informacji prasowych, nawiązywanie relacji oraz stała współpraca z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i branżowych;
 • Przygotowywanie propozycji wydarzeń i działań marketingowych oraz ich realizacja;
 • Przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i Regulaminem wewnętrznym Agencji oraz udział w procesie weryfikacji i wyboru Wykonawców w celu realizacji zadań;
 • Koordynacja udziału przedstawicieli WHIH w międzynarodowych wydarzeniach zewnętrznych (weryfikacja i dobór wydarzeń, ustalenia dotyczące charakteru i tematyki wystąpień oraz warunków uczestnictwa, koordynacja wyjazdów służbowych);
 • Opracowywanie polskojęzycznych i anglojęzycznych dokumentów;
 • Monitorowanie międzynarodowego ekosystemu wsparcia innowacji, badań klinicznych i współpracy partnerstw publiczno-prywatnych oraz identyfikowanie potencjalnych partnerów (prowadzenie analiz, opracowanie raportów, rekomendacji);
 • Wsparcie działań innych komórek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań w ramach współpracy międzynarodowej;
 • Obsługa spotkań z udziałem partnerów zagranicznych;
 • Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych pracowników Agencji, w tym współpraca z wykonawcą kompleksowo obsługującym zagraniczne podróże służbowe pracowników Agencji.

OCZEKIWANIA

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji planów aktywności w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacyjnych oraz w samodzielnym prowadzeniu kanałów i kampanii w social mediach, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z koordynacją zadań w środowisku międzynarodowym i realizacji projektów dotyczących współpracy;
 • Doświadczenie we współpracy z ekspertami i mediami z obszaru ochrony zdrowia;
 • Doświadczenie z zakresu media relations;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową (weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań m.in.: ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, udział w przygotowaniu zapytań ofertowych, ustalanie kryteriów wyboru wykonawcy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku pracy;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość środowiska akademickiego, start-upowego;
 • Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi instytucjami z zakresu ochrony zdrowia;
 • Znajomość protokołu dyplomatycznego.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Kafeterię benefitową;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 18.01. 2022 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „2/ABM/2022”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry