Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/starszy specjalista/główny specjalista ds. innowacji i rozwoju /radca prawny w Agencji Badań Medycznych - rozstrzygnięty

29/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 3

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na stanowisku specjalista/starszy specjalista/główny specjalista będzie odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych
i technologicznych na rzecz systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W przypadku radcy prawnego - rola ta polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej w ww. obszarze.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zakres obowiązków będzie zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska

 • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierania działań innowacyjnych w ochronie zdrowia w ramach struktury Agencji;
 • Opracowywanie założeń programów Agencji i wspieranie Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w przygotowaniu dokumentacji konkursowej w zakresie wspierania innowacyjności i komercjalizacji;
 • Wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie zatwierdzonych działań Agencji;
 • Identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w projektach finansowanych przez Agencję;
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Agencji w zakresie transferu technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych, w szczególności w ramach Warsaw Health Innovation Hub;
 • Przygotowywanie wniosków grantowych, w tym z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu pozyskiwania środków finansowych na projekty realizowane przez Agencję w obszarze wspierania innowacji i rozwiązań biomedycznych;
 • Przygotowywanie badań i analiz polskiego i światowego rynku biomedycznego oraz ocena efektywności działań innowacyjnych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej;
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie potencjału komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii realizowanego przez beneficjentów projektów finansowanych przez Agencję.
 • Przygotowywanie na potrzeby Agencji pisemnych stanowisk, opinii i analiz prawnych; przygotowywanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych przez Agencję z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; zapewnienie wsparcia prawnego w procesie negocjacji oraz prowadzenie spraw z udziałem innych podmiotów prawa; reprezentowanie Agencji przed sądami administracyjnymi i powszechnymi – w ww. obszarach;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: w zakresie ekonomii, zarządzania lub prawa);
 • Tytuł radcy prawnego oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym jeśli kandydat/ kandydatka aplikuje na stanowisko radcy prawnego;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (m.in. formułowanie opinii i analiz prawnych z różnych dziedzin prawa) w przypadku aplikacji na stanowisko radcy prawnego;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów z obszaru innowacji w roli członka zespołu projektowego (mile widziane projekty współfinansowane ze środków publicznych);
 • Doświadczenie zawodowe we współpracy ze środowiskiem biznesowym w ramach tworzenia rozwiązań innowacyjnych;
 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej polegające w szczególności na udziale w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych;
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji biznesowych;
 • Znajomość zasad finansowania projektów ze środków publicznych dla przedsiębiorców;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2 – umożliwiającym swobodną komunikację z partnerami zagranicznymi;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w szczególności w zakresie prowadzenia spotkań i rozmów „ponad problemami";
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice;
 • Chęć nauki i rozwoju;
 • Samodzielność, terminowość i wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne;
 • Przejawianie inicjatywy;
 • Zdolność formułowania jasnych rekomendacji;
 • Wysoka kultura osobista, prezencja i nienaganna postawa etyczna.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie we współpracy z naukowcami lub personelem medycznym;
 • Doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • Wiedza z zakresu wdrażania instrumentów finansowych przeznaczonych dla jednostek naukowych i przedsiębiorców;
 • Doświadczenie w identyfikacji źródeł pozyskiwania wartościowych projektów celem ich komercjalizacji;
 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją projektów naukowych;
 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 12 września 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „29/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

Opcje strony

do góry