Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/starszy specjalista ds. jakości w badaniach klinicznych w Dziale Nauki Wydziału Nauki i Finansowania Projektów - rozstrzygnięty

26/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad jakością badań klinicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych oraz będzie stanowiła wsparcie w innych zadaniach Działu Nauki. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Weryfikowanie zgodności wniosków i dokumentacji badania klinicznego z odpowiednimi aktami prawnymi i wytycznymi;
 • Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz aktualnym stanem prawnym oraz analiza ocen (klinicznych, toksykologicznych i jakościowych) przygotowanych przez ekspertów;
 • Wsparcie Działu Kontroli w merytorycznej ocenie realizacji projektu, w szczególności niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodkach badawczych realizujących badania kliniczne finansowane ze środków ABM;
 • Przygotowywanie merytorycznej części raportów z kontroli projektów;
 • Przygotowywanie merytorycznej oceny raportów z realizacji projektów, proponowanie rozwiązań w zakresie korekty ewentualnych nieprawidłowości;
 • Budowanie relacji naukowych z Beneficjentami i potencjalnymi Wnioskodawcami projektów finansowanych przez ABM;
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym przygotowanie wskazówek dla ekspertów w  zakresie zachowania jakości w badaniach klinicznych);
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków oraz merytorycznej oceny protestów;
 • Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców, Ekspertów i innych pracowników ABM w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane wykształcenie: farmaceutyczne, medyczne, biologiczne lub pokrewne;
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w monitorowaniu, audytowaniu lub inspekcjach badań klinicznych;
 • Znajomość zagadnień związanych z jakością badań klinicznych;
 • Znajomość wytycznych dotyczących realizacji badań klinicznych, w tym aktualny certyfikat GCP ICH (wersja E6 (R2);
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i/lub badaniami klinicznymi;
 • Podstawowa znajomość przepisów o finansach publicznych oraz prawa farmaceutycznego  w obszarze badań klinicznych;
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej (wysoki poziom samodzielności stanowiska);
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku pracy;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel);
 • Gotowość do szybkiego podjęcia pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Udokumentowane (publikacje naukowe, doniesienia zjazdowe) doświadczenie w pracy w środowisku naukowym i/lub realizacji projektów B+R I/lub w obszarze badań klinicznych;
 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych lub nauk biologicznych;
 • Znajomość zagadnień związanych z rejestracją produktów leczniczych/lub wyrobów medycznych;
 • Mile widziane doświadczanie w zakresie rozwoju produktów leczniczych i/lub innowacyjnych strategii terapeutycznych.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 8 września 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „26/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry