Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: starszy specjalista ds. finansowo-księgowych w Agencji Badań Medycznych - rozstrzygnięty

25/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspieranie i zastępowanie głównego księgowego Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wspieranie głównego księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego;
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentacji finansowej (faktury, rachunki, wyciągi bankowe);
 • Dekretacja dowodów księgowych;
 • Bieżąca i okresowa weryfikacja danych księgowych w tym obrotów i sald oraz dziennika księgi głównej;
 • Bieżąca analiza wydatków względem planu finansowego;
 • Weryfikacja wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Czynny udział w pracach związanych z badaniem rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz udział w pozostałych audytach i kontrolach dotyczących księgowości oraz finansów Agencji;
 • Praca w zakresie sporządzania dokumentacji, deklaracji podatkowych, sprawozdań;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość);
 • Przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia księgowości  lub/i finansów w oparciu o Ustawę o rachunkowości;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce;
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy oraz analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dokładność, dobra organizacja pracy oraz efektywność;
 • Inicjatywa, otwartość na zmiany i angażowanie się w usprawnienia procesów funkcjonujących w organizacji;
 • Umiejętność budowania relacji w zespole;
 • Gotowość do rozwoju osobistego w ramach organizacji.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wiedza z zakresu rozliczeń dotacji;
 • Wiedza z zakresu rozliczania umów długoterminowych;
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • Kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „25/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry