Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. IT w Agencji Badań Medycznych - rozstrzygnięty

24/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu zarządzania systemami, siecią firmową oraz zapewnienie wsparcia w ciągłości pracy urządzeń w infrastrukturze IT w Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zarządzanie systemami i usługami w sieci lokalnej opartej o usługi MS Active Directory;
 • Zarządzanie siecią firmową (LAN) – monitoring, troubleshooting na poziomie warstwy dystrybucyjnej;
 • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń klienckich w infrastrukturze IT – instalacja, konfiguracja i codzienna obsługa stacji roboczych;
 • Wsparcie dla użytkowników;
 • Planowanie zmian związanych z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury IT;
 • Nadzór i bezpieczeństwo systemów i usług IT;
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług IT; 
 • Dokumentowanie prac przy infrastrukturze IT;
 • Współpraca z wydziałami Agencji;
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z zadań Działu IT.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu informatyki, robotyki i automatyki);
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu informatyki, robotyki lub automatyki;
 • Poświadczone dokumentami okresy zatrudnienia, z których wynika doświadczenie zawodowe w zakresie czynności zbliżonych do wykonywanych obowiązków;
 • Dobra znajomość sprzętu komputerowego (Dell, Lenovo);
 • Umiejętność diagnozowania oraz rozwiązywania problemów sprzętowych;
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows;
 • Umiejętności analityczne oraz konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dociekliwość i samodzielność;
 • Operatywność i dyspozycyjność;
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia dokumentacji.​

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość praktyczna w zakresie zarządzania i administrowania: 
  - serwerami Windows Server 2019 DC, Linux;
  - środowiskiem AD, MS Exchange 2019 oraz systemami klienckimi Windows 10 Pro; 
  - systemami wirtualizacji VMware; 
  - środowiskiem Microsoft 365 Business;
 • Doświadczenie i udział w projektach zakupowych sprzętu IT w ramach ustawy o Zamówieniach Publicznych;
 • Praktyczna znajomość systemu EZD PUW co najmniej na poziomie użytkownika;
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych oraz serwisów internetowych;
 • Praktyczna znajomość sieci opartych o protokoły TCP/IP;
 • Znajomość środowiska bazodanowego MSSQL i MySQL;
 • Znajomość systemu CMS Wordpress;
 • Znajomość oprogramowania konferencyjnego Zoom, MS Teams oraz platform Poly;
 • Doświadczenie w tworzeniu oraz uzupełnianiu dokumentacji technicznej.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „24/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry