Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/starszy specjalista ds. płac i kadr w Agencji Badań Medycznych - rozstrzygnięty

22/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu płac i kadr w Dziale Kadr w Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzanie list płac ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11 i IFT;
 • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS, US i PFRON
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne;
 • Sporządzanie korekty dokumentów rozliczeniowych;
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • Udział w przygotowywaniu materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących płac w tym danych do celów statystycznych GUS,PFRON;
 • Obsługa pracowników w zakresie PPK;
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych z obcokrajowcami;
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Kontrola nad szkoleniami z zakresu BHP i ścisła współpraca tym zakresie z osobą odpowiedzialną za zagadnienia z zakresu BHP;
 • Kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz przygotowanie skierowań na badania lekarskie;
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych, absencji chorobowych itp.;
 • Wsparcie w procesach rekrutacji i selekcji pracowników;
 • Wsparcie w organizowaniu szkoleń dla pracowników ABM.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, prawo, psychologia)
 2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w sporządzaniu list płac i naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków oraz wszelkich innych świadczeń dla pracowników oraz zleceniobiorców (w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty) lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w sporządzaniu list płac i naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków oraz wszelkich innych świadczeń dla pracowników oraz zleceniobiorców (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty);
 3. Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań, deklaracji, formularzy i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS, US, PFRON);
 4. Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze administracji personalnej;
 5. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US oraz BHP;
 6. Doświadczenie w zakresie obsługi zadań związanych z PPK;
 7. Doświadczenie w zakresie rozliczania umów cywilno-prawnych zawartych z obcokrajowcami;
 8. Doświadczenie w zakresie weryfikowania, naliczania i rozliczania środków ZFŚS;
 9. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie kadr i płac;
 10. Bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK (zgłoszenia oraz deklaracje rozliczeniowe);
 11. Znajomość programów kadrowo-płacowych w szczególności COMARCH OPTIMA i/lub QNT QUORUM;
 12. Umiejętność planowania pracy, ustalania priorytetów i elastycznego reagowania na nowe zadania;
 13. Samodzielność, terminowość;
 14. Skuteczna komunikacja i wysoka kultura osobista;
 15. Przejawianie inicjatywy w pracy;
 16. Bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Mile widziane ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Prawa pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 21 lipca 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „22/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry