Aktualnie znajdujesz się na:

Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/Starszy Specjalista ds. badań klinicznych w Dziale Rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych w Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych

14/ABM/2024

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie aktywności Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Dziale Rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:

 1. Udział w realizacji projektów związanych z rozwojem badań klinicznych w Polsce, m.in. związanych ze wsparciem Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz rozwojem Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 2. Wsparcie przy tworzeniu planów działalności Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 3. Udział w organizacji spotkań Rady Biznesu, Rady Sieci oraz Zgromadzeń Ogólnych Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 4. Wsparcie aktywności związanych z realizacją kontroli Centrów Wsparcia Badań Klinicznych dofinansowanych przez Agencję Badań Medycznych;
 5. Wsparcie rozwoju serwisu Pacjent w badaniach klinicznych;
 6. Wsparcie rozwoju systemów elektronicznych i informatycznych wykorzystywanych w Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 7. Wsparcie przy opracowywaniu założeń merytorycznych do konkursów ogłaszanych przez Agencję;
 8. Współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie rozwoju rynku badań klinicznych;
 9. Kontakty z jednostkami rządowymi w tym Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 10. Opracowywanie instrukcji, procedur, analiz i dokumentacji dotyczącej badań klinicznych;
 11. Przygotowywanie prezentacji z obszaru badań klinicznych oraz działalności Agencji;
 12. Współpraca i wspieranie działalności innych wydziałów ABM w obszarze badań klinicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze badań klinicznych (w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty); co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze badań klinicznych (w przypadku aplikacji na stanowisko Starszego specjalisty);
 3. Wiedza w zakresie metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
 4. Znajomość regulacji prawnych w obszarze badań klinicznych (m.in. ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, prawo farmaceutyczne, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty);
 5. Znajomość Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH E6 (R2) Good clinical practice);
 6. Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - min. B2;
 8. Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, PowerPoint, Teams itp.);
 9. Umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu, dostosowywanie się do zmian oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności, otwartość na nowe wyzwania merytoryczne;
 11. Kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań, zaangażowanie i chęć rozwoju;
 12. Wykazywanie się inicjatywą w tworzeniu nowych projektów;
 13. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie pracy w ośrodku prowadzącym badania kliniczne;
 2. Ukończone studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych/lub aktualny certyfikat GCP;
 3. Doświadczenie w pracy z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Kafeterię benefitową;
 • Karty MultiSport;
 • Kurs języka angielskiego;
 • Ubezpieczenie grupowe na życie;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych;
 • Pracę w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość pracy hybrydowej (po okresie próbnym)
 • Wsparcie przełożonego i współpracowników;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Przyjazne warunki pracy i miłą atmosferę pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy (Varso Tower).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „14/ABM/2024”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • CV osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, w tym realizacji Twoich praw, możesz zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: - iod@abm.gov.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z Twoją chęcią udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencje Badań Medycznych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów/kandydatek.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem oraz niezbędne do zawarcia z Tobą umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Możemy przetwarzać także inne przekazane nam przez Ciebie dane, np. wizerunek.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agencję Badań Medycznych?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Agencji Badań Medycznych w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem obejmującego podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli Twój życiorys zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę tą wyrazisz poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas życiorysu zawierającego te dodatkowe informacje. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres: iod@abm.gov.pl

W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa życiorysie, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie życiorysu, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych - np. dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.”

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest wymagane tymi przepisami. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury. Podanie innych danych niż wyżej wymienione jest dobrowolne.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie: imię i nazwisko; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia może spowodować brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w związkiem z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą i/lub dokonania oceny Twojej aplikacji.

Jakie masz uprawnienia wobec Agencji Badań Medycznych w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO) - masz prawo do tego, aby dowiedzieć się od nas jakie dane o Tobie przetwarzamy i/lub otrzymać ich kopię,
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - masz prawo do tego, aby Twoje dane były poprawne i aktualne. W przypadku konieczności ich poprawienia lub aktualizacji, zwróć się do nas, a my je poprawimy lub zaktualizujemy,
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) - masz prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane nie są już nam niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) - masz prawo zwrócić się do nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do ich przechowywania,
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - masz prawo otrzymać od nas i przenieść do innego podmiotu dane przez nas przetwarzane. Dane udostępnimy na Twoje żądanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
 7. Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), pocztowe, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Agencja Badań Medycznych nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych - np. dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

Opcje strony

do góry