Cykl życia wniosku o dofinansowanie w ABM

Co dzieje się od momentu złożenia wniosku o dofinasowanie w systemie ABM, aż do momentu uzyskania dofinasowania? Jak wygląda cały proces krok po kroku? Zapraszamy do zagłębienia się w tajniki procedury.

Zanim Wnioskodawca zdecyduje się złożyć wniosek o dofinansowanie, dowiaduje się o ogłoszeniu konkursu ze strony internetowej ABM, gdzie w zakładce „Konkursy” (https://abm.gov.pl/pl/konkursy) publikowane są na bieżąco informacje o kolejnych naborach. Takie ogłoszenie zawiera zawsze regulamin konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami, takimi jak np. wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie, wzór karty oceny formalnej czy wzór karty oceny merytorycznej. Regulamin zawiera wszelkie informacje odnoszące się m.in. do tematyki konkursu, wymogów odnośnie Wnioskodawców oraz terminów składania wniosków w konkursie.

Po upływie terminu na złożenie wniosków w konkursie zostaną, dedykowani pracownicy ABM przystępują do analizy formalnej każdego z wniosków, zgodnie z kartą wymogów formalnych. Każdy z Wnioskodawców, bez względu na wynik procedury oceny formalnej dostaje za pomocą ePuap odpowiedź wskazującą czy wniosek uzyskał pozytywną rekomendację na tym etapie oceny wniosku, czy też nie. Jeśli wniosek nie został pozytywnie oceniony, ABM zawsze wskazuje, jaka jest tego przyczyna. Od wyniku oceny formalnej przysługuje każdemu Wnioskodawcy prawo wniesienia protestu, o czym zostaje poinformowany za pomocą ePuap. Protesty rozstrzygane są niezwłocznie, a o ich wyniku Wnioskodawcy informowani są również za pomocą ePuap.

Wnioski pozytywnie ocenione podczas weryfikacji formalnej zostają przekazane do oceny Ekspertom dziedzinowymi, którzy niezależnie od siebie dokonują oceny danego wniosku na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej. Suma ocen Ekspertów stanowi łączny wynik punktowy dla danego wniosku.

Otrzymanie pozytywnej oceny merytorycznej przez dany wniosek i umiejscowienie powyżej progu punktowego, gwarantującego otrzymanie dofinansowania, pozwala ABM na skierowanie wniosku do analizy racjonalności budżetowej. Podczas takiej analizy dedykowani Eksperci przedstawiają pisemne oszacowanie zasadności każdego z kosztów zawartych w budżecie rozpatrywanego projektu. W analizie wyszczególniane są przede wszystkim koszty niezasadne, przeszacowane lub niezgodne z limitami na dofinansowanie zawartymi w regulaminie danego konkursu. Na tym etapie przygotowywane są dla Wnioskodawców pisemne rekomendacje wskazujące na to, w jaki sposób Wnioskodawca może dokonać poprawy budżetu projektu, tak aby wniosek mógł otrzymać dofinansowanie.

Po zakończeniu oceny merytorycznej i dokonaniu analizy racjonalności budżetowej ogłaszana jest lista rankingowa na stronie internetowej ABM w zakładce „Konkursy”, a wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski podlegały procedurze oceny merytorycznej dostają za pomocą ePuap informację o wynikach konkursu z pouczaniem o możliwości wniesienia protestu od oceny. Wnioskodawcy, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania dostają ponadto analizę racjonalności budżetowej, a ich wnioski są uaktywniane do edycji w systemie ABM, służących do składania wniosków, tak aby Wnioskodawcy mogli dokonać niezbędnych zmian, dostosowujących budżet do wymogów regulaminowych.

W przypadku wniesienia w regulaminowym terminie protestu po ocenie merytorycznej przez któregokolwiek z Wnioskodawców, protesty rozpatrywane są niezwłocznie, a informacja o wynikach protestu przekazywana jest za pomocą ePuap Wnioskodawcy. Jeśli rozstrzygnięcie protestu bądź protestów ma wpływ na listę rankingową, lista ta jest publikowana w zakładce „Konkursy” na stronie internetowej ABM.

Wnioski, którym przyznano dofinansowanie i w których poprawnie wprowadzono wszelkie niezbędne korekty z analizy racjonalności budżetowej kierowane są do procesu kontraktacji, gdzie finalnie zawierana jest umowa przez ABM z Beneficjentem.

Opcje strony

do góry