Konkurs otwarty na niekomercyjne badania kliniczne ABM/2022/1

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym.

Dzięki realizacji celu Konkursu możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki, opieki i terapii. Ponadto, oczekiwanym rezultatem Konkursu jest konsolidacja środowiska naukowców i klinicystów.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego.

Regulamin dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest wypracowanie nowych schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania klinicznego produktu leczniczego.

W niniejszym Konkursie wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów (►szczegółowe informacje w pkt 3.1.4.1 Bankowanie materiału biologicznego Regulaminu Konkursu).

W niniejszym Konkursie wprowadzono także wymóg dołączenia do Wniosku projektu protokołu badania klinicznego.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Nabór wniosków w systemie trwa:

  • I runda: od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12:00:59
  • II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl.

 


W nawiązaniu do pytań w sprawie Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1) uprzejmie informujemy, że przedmiotem prac badawczo-rozwojowych w tym naborze musi być badanie kliniczne produktu leczniczego. Przedmiotem Wniosku nie może być wyłącznie wypracowanie nowych schematów diagnostycznych i ich ocena.

Ponadto w zakresie kryterium premiującego nr 6 („Przedmiotem Projektu jest badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe, którego Polska jest Liderem”) wyjaśniamy, iż możliwe jest spełnienie powyższego kryterium przez:

  1. wielopodmiotowego Wnioskodawcę w sytuacji, gdy Podmiot zagraniczny jest jednym z Konsorcjantów (tj. stroną w Umowie Konsorcjum);
  2. wielopodmiotowego Wnioskodawcę w sytuacji, gdy do realizacji Projektu zostaje włączony ośrodek zagraniczny jako podwykonawca (tj. bez zawierania Umowy Konsorcjum
    z Konsorcjantem zagranicznym);
  3. jednopodmiotowego Wnioskodawcę (tj. bez zawierania Umowy Konsorcjum z Konsorcjantem zagranicznym) przez włączenie do Projektu ośrodków zagranicznych jako podwykonawców.

Agencja Badań Medycznych nie ogranicza lokalizacji podmiotów zagranicznych – siedziba Konsorcjanta zagranicznego czy ośrodek zagraniczny mogą być na terytorium dowolnego kraju.

W niniejszym Konkursie wprowadzono wymóg dołączenia do Wniosku projektu protokołu badania klinicznego. Projekt protokołu powinien być możliwie jak najbardziej szczegółowy oraz zawierać precyzyjne i dogłębne informacje dotyczące badania klinicznego.

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń Konkursu oraz przygotowania i składania Wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/34k31,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-w-Konkursie-na-niekomercyjne-badania-klini.html

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry