Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4

Cel i przedmiot konkursu

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego producentom produktów leczniczych w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów leczniczych, które w perspektywie maksymalnie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu doprowadzą do Komercjalizacji nowoopracowanych produktów leczniczych.

Możliwe jest składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się w różnych fazach rozwoju – zarówno tych będących w fazie pomysłu, jak i Projektów wymagających przeprowadzenia np. tylko prac rozwojowych.

Termin składania wniosków

31 maja 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Alokacja przeznaczona na konkurs

150 mln PLN

Minimalna wartość Projektu

2 mln PLN

Maksymalna wartość Projektu

20 mln PLN

Wnioskodawcy

Wnioski w ramach Konkursu mogą składać zarówno  Wnioskodawcy jednopodmiotowi, jak i Konsorcja. Wnioskodawcą jednopodmiotowym i Liderem Konsorcjum musi być przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (m.in. instytucje naukowe i podmioty lecznicze).

Przedmiotem Konkursu są produkty lecznicze, takie jak:

 • leki generyczne,
 • leki biopodobne,
 • nowe postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu (ang. modified release dosage forms),
 • nowe postaci farmaceutyczne produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne,
 • produkty lecznicze złożone (ang. fixed combination products).

Dofinansowaniu podlegają:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • prace rozwojowe,
 • dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Intensywność dofinansowania dla poszczególnych podmiotów na poszczególny rodzaj prac w Projekcie wynika z przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

Wymóg komercjalizacji

Niezależnie od fazy początkowej w jakiej znajduje się Projekt, musi on zakończyć się wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji seryjnej w ramach:

 • własnej działalności gospodarczej Beneficjenta lub
 • w ramach działalności gospodarczej podmiotu trzeciego (udzielenie licencji podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta lub sprzedaż praw podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry