Konkurs Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych_ABM/2022/6

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych.

Konkurs ma na celu wsparcie prac nad rozwojem na terenie Polski innowacyjnych produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych wykorzystywanych w terapiach celowanych lub personalizowanych. Dzięki realizacji celu Konkursu możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej terapii.

W ramach Konkursu dopuszczone będzie składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II, III faza Badania klinicznego) opartego o kwasy nukleinowe lub związki drobnocząsteczkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację Badań podstawowych (maksymalnie 12 m-cy w początkowym etapie Projektu), Badań przemysłowych, Prac rozwojowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na Usługi doradcze.

Niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji Projektu w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał się  zakończyć Komercjalizacją.

Nabór skierowany będzie do:

  1. Mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;
  2. Konsorcjów, których Liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/ .

Alokacja przeznaczona na konkurs

250 mln PLN

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 22.11.2022 r. od godziny 12:00:00 r.  do dnia 23.02.2023 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/ .

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl

 

WEBINARIUM 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/63k63,Webinarium-dot-zasad-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-w-konkursie-na-rozwoj-medycy.html

 

 

Opcje strony

do góry