Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze - ABM/2024/1

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).

Ogłoszony konkurs obejmuje szerokie spektrum tematyczne, jednak z wyłączeniem tematyki chorób onkologicznych, gdyż dla tego obszaru terapeutycznego zaplanowano odrębny nabór w ramach Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii, przewidzianego w Planie Działalności Agencji Badań Medycznych na 2024 r.

Kwota przeznaczona na Konkurs

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 300 000 000,00 zł (trzysta milionów złotych). Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania Projektu wynosi 100% kosztów Projektu, przy czym całkowity koszt Projektu nie może być większy niż 18 mln zł.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Projekty będą wybierane w procedurze konkursowej i mogą być składane m.in. przez uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/. Wnioski dostępne będą w wersji polsko- i anglojęzycznej.

W przypadku, gdy całkowity koszt Projektu nie przekracza 8 mln zł, Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku w języku polskim lub języku angielskim, natomiast w przypadku gdy całkowity koszt Projektu przekracza 8 mln zł - Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Wniosku wyłącznie w języku angielskim, w anglojęzycznej wersji Wniosku.

Termin składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski można składać od 01.03.2024 r. od godziny 12:00 do 16.05.2024 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:
https://abm.gov.pl/pl/kursy/102k108,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-ekspe.html?sid=4b566bba23d176b7c8ffe1ce0ae785ff

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl

Webinarium odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków.

Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

Aktualizacja regulaminu

Agencja Badań Medycznych informuje, że wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez potencjalnych Wnioskodawców postulatom i potrzebom dokonano aktualizacji Regulaminu Konkursu odpowiadającej na zaistniałe potrzeby.

Zmiany dotyczą wprowadzenia do procedury konkursowej etapu negocjacji dotyczących rekomendowanej kwoty dofinansowania oraz zapisów dotyczących kwoty zabezpieczenia wnoszonego przez Towarzystwa naukowe, Organizacje pacjentów, Organizacje działające na rzecz pacjentów.

W związku ze zmianą w kwestii kwot zabezpieczenia aktualizacji poddano także załącznik do Regulaminu w postaci Załącznika 2b - Wzór Umowy o dofinansowanie dla Beneficjenta wielopodmiotowego oraz Załącznika nr 9 do Umowy – Wzór weksla.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami.

 

 

Opcje strony

do góry