Badania

Badania

Główne kierunki badań

Agencja Badań Medycznych powstała, aby lepiej wykorzystywać w Polsce potencjał dla rozwoju badań medycznych i nauk o zdrowiu, zwłaszcza w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, które stanowią ok. 1 proc. wszystkich zarejestrowanych badań. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi około 40 proc. Docelowo chcemy, aby w naszym kraju badania te osiągnęły poziom 20-30 proc.

Głównym kierunkiem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych będzie poszukiwanie nowych metod leczenia w najbardziej palących obszarach medycyny: onkologii i kardiologii, a także w chorobach rzadkich. Ze względu na nieopłacalność  Obszary te często  pozostają poza zainteresowaniem prywatnych firm . Zapewnienie pacjentom onkologicznym, kardiologicznym oraz cierpiącym na schorzenia rzadkie możliwości przeprowadzenia badań klinicznych ma kluczowe znaczenia dla całego systemu ochrony zdrowia. W przyszłości zaowocuje dostępem do nowoczesnych terapii lekowych czy obniżeniem kosztów leczenia wybranych chorób.

Badania prowadzone przez ABM posłużą ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz technologii już stosowanych na rynku, a także wyłączeniu z systemu tych technologii, które są nieskuteczne. Sprawdzenie skuteczności działania wybranych technologii w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia ułatwi organom odpowiedzialnym za refundację i taryfikację podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Agencja będzie też wspierać rozwój badań populacyjnych i epidemiologicznych dotyczących różnych obszarów zdrowia publicznego. Zebrane dane pozwolą na przygotowanie analiz eksperckich określających np. przyczyny zróżnicowania zapadalności na określone schorzenia czy wskaźników śmiertelności z powodu wybranych chorób w poszczególnych regionach Polski. Podstawą ich opracowania nie będą, jak dotychczas, ogólne szacunki, tylko własne, krajowe badania.

Zadaniem ABM będzie zapewnienie proporcjonalnego finansowania nauk medycznych i nauk o zdrowiu we wszystkich istotnych zakresach:

  • badań podstawowych,
  • prac badawczo-rozwojowych,
  • badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • badań epidemiologicznych,
  • badań dotyczących zarządzania,
  • rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

Do tej pory w naszym systemie była luka polegająca na braku wyspecjalizowanej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie i nadzorowanie badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych, która zostanie zniewolona przez powstanie Agencji.

Opcje strony

do góry