Aktualnie znajdujesz się na:

Badanie naukowe realizowane przez ABM– informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, Agencja Badań Medycznych w zakresie swoich zadań określonych w ustawie o Agencji z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2150) realizuje badania naukowe. W chwili obecnej realizujemy badanie naukowe, które ma na celu przeprowadzenie analizy biostatystycznej korelacji pomiędzy szczepieniami na grypę a przebiegiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na podstawie danych polskich pacjentów,

Zgodnie z art. 14 ust 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że

 1. Administratorem danych osobowych osób których dane posłużą do przeprowadzenia badania naukowego jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa.
 2. Informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 1 ustawy o Agencji Badań Medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2150) dane osobowe zostały pozyskane od Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email - iod@abm.gov.pl.
 4. Dane osobowe obejmują numery PESEL:
 1. osób, u których potwierdzono zakażanie COVID19 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r.,
 2. osób, które zmarły i u których potwierdzono zakażenie COVID19 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r.,
 3. pacjentów, którzy w latach 2019 – 2020 zrealizowali receptę na szczepienia przeciw grypie,

będą przetwarzane w celu dokonania badania naukowego które ma na celu przeprowadzenia analizy biostatystycznej korelacji pomiędzy szczepieniami na grypę a przebiegiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na podstawie danych polskich pacjentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 1. Dane osobowe, osób o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu przygotowania raportu zawierającego zanonimizowane dane.
 4. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 5. Osobom, o których mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia danych.
 6. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia badania naukowego które ma na celu przeprowadzenia analizy biostatystycznej korelacji pomiędzy szczepieniami na grypę, a przebiegiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na podstawie danych polskich pacjentów.
 8. Dane osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Ponadto informujemy, że Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające dane osobowe zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 24 i 32 RODO oraz zapewnia ochronę danych osobowych w sposób zgodny z innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Opcje strony

do góry