Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacje pacjenckie mogą zgłaszać swoich kandydatów do Rady ABM

Do 23 kwietnia można zgłaszać kandydatów na członków Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych. Do konkursu mogą zgłosić się organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.

Rada Agencji jest organem o charakterze opiniodawczym. Jej członkiem może zostać osoba spełniająca wymagania określone w art. 9, pkt. 2 ustawy, tj.:

- korzysta z pełni praw publicznych

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań naukowych;

- w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami. oraz złożyć oświadczenie wskazane w art. 9.pkt. 3 tejże Ustawy.

Warunkiem powołania na członka Rady jest złożenie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w ustawie

Zasady zgłaszania kandydatów: 

- kandydatów na członka Rady ABM może zgłosić wyłącznie organizacja, do której celów statutowych należy ochrona praw pacjenta. Zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane

- dokumenty aplikacyjne należy złożyć na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa, z dopiskiem „Kandydat do Rady Agencji Badań Medycznych

- zgłoszenia w formie innej niż poprzez dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane

- jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata

- jeden kandydat może zostać zgłoszony przez kilka organizacji

- zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ministrostwa Zdrowia)

- w przypadku braków formalnych organizacja zgłaszająca kandydata może zostać wezwana do uzupełnienia zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 23 kwietnia br.

Opcje strony

do góry