Aktualnie znajdujesz się na:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach tzw. „szybkiej ścieżki COVID19”? – INTERPRETACJA

W związku z licznymi pytaniami od potencjalnych wnioskodawców informujemy, że o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 17. ust 1 Ustawy o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 447 oraz z 2020 r. poz.567)

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 37ia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne badanie kliniczne ma status niekomercyjnego, gdy właścicielem danych uzyskanych w jego trakcie jest sponsor, będący uczelnią lub inną placówką naukową posiadającą uprawnienie do nadawania stopni naukowych, podmiotem leczniczym, badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Celem jej działalności nie może być osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania produktów leczniczych lub obrotu nimi.

Przykład:

Spółka akcyjna, której statutowym celem działalności jest osiąganie zysku z produkcji leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych nie może być sponsorem niekomercyjnego badania klinicznego, gdyż nie spełnia warunków wskazanych w art. 37ia ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Opcje strony

do góry