Aktualnie znajdujesz się na:

Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, pediatrii, zdrowia reprodukcyjnego, rozwiązań telemedycyny i zdrowia cyfrowego, jak również zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego).

Niekomercyjne badania kliniczne są naprawdę ważne i nie ulega wątpliwości, że działalności Agencji Badań Medycznych zmieniła polską naukę w tym zakresie– mówi dr Rafał Staszewski, Z-ca Prezesa ABM. Chcemy, by w ramach środków ABM były realizowane najlepsze granty. Dlatego wprowadziliśmy nowe kryteria w konkursie oraz zmodyfikowaliśmy skalę ocen. Dla przykładu wszystkie wnioski powyżej 8 mln zł muszą być przygotowane w języku angielskim. Zakładamy większy udział międzynarodowych ekspertów w ich ocenie. Planujemy także zwiększenie roli ekspertów w weryfikacji wpływu projektów na system opieki zdrowotnej – dodaje Rafał Staszewski.

W szczególności ważne będą badania porównawcze typu head to head. Pozwoli to na optymalizację postępowania terapeutycznego i stanowić będzie niezbędne narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji przez płatnika publicznego (np. wybór  pomiędzy alternatywnymi technologiami medycznymi lub objęciem refundacją nowej technologii medycznej).

Ogłoszony konkurs obejmuje szerokie spektrum tematyczne, jednak z wyłączeniem tematyki chorób onkologicznych, gdyż dla tego obszaru terapeutycznego zaplanowano odrębny nabór w ramach Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii, przewidzianego w Planie Działalności Agencji Badań Medycznych na 2024 r.

Kwota przeznaczona na Konkurs

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 300 000 000,00 zł (trzysta milionów złotych). Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania Projektu wynosi 100% kosztów Projektu, przy czym całkowity koszt Projektu nie może być większy niż 18 mln zł.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Projekty będą wybierane w procedurze konkursowej i mogą być składane m.in. przez uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/. Wnioski dostępne będą w wersji polsko- i anglojęzycznej.

W przypadku, gdy całkowity koszt Projektu nie przekracza 8 mln zł, Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku w języku polskim lub języku angielskim, natomiast w przypadku gdy całkowity koszt Projektu przekracza 8 mln zł - Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Wniosku wyłącznie w języku angielskim, w anglojęzycznej wersji Wniosku.

Termin składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski można składać od 01.03.2024 r. od godziny 12:00 do 16.05.2024 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:

https://abm.gov.pl/pl/kursy/102k108,Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-ekspe.html?sid=4b566bba23d176b7c8ffe1ce0ae785ff

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl

Webinarium odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00.

UWAGA!

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków.

Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Webinarium eCRF ABM: wykorzystanie systemu w konkursie nr ABM/2024/1 – prezentacja funkcjonalności

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/103k109,eCRF-ABM-wykorzystanie-systemu-w-konkursie-nr-ABM20241-prezentacja-funkcjonalnos.html

Webinarium odbędzie się 27.03.2024 r.  w godzinach 10:00-13:00.

UWAGA!

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków.

Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

 

Opcje strony

do góry