Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym.

Celem konkursu jakim jest wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych zawierających sztuczną inteligencję wykorzystywanych do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych oraz podmiotami udzielającymi świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

 

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 • udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym, w zakresie prowadzenia badań podstawowych, prac badawczo-rozwojowych, prac przemysłowych oraz wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych Wyrobów

oraz

 • umożliwienie nieodpłatnego korzystania w ramach licencji niewyłącznej z wypracowanego rozwiązania przez określony czas przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych oraz podmioty lecznicze udzielające świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, które uczestniczyły w ramach konsorcjum w opracowaniu danego rozwiązania albo były podwykonawcami w projekcie realizowanym przez wnioskodawcę jednopodmiotowego, po uzyskaniu certyfikatu zgodności dla tego rozwiązania przez Wnioskodawcę jednopodmiotowego/Lidera Konsorcjum.

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 4 października 2022 r. od godziny 12:00:00 do dnia 12 stycznia 2023 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji: https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych)

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • na badanie niekliniczne: 3 000 000 zł (trzy miliony złotych), maksymalny czas trwania badania: 2 lata;
 • na badanie kliniczne: 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych), maksymalny czas trwania badania: 6 lat.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw albo ich jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną i przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, prowadzących Badania naukowe i Prace rozwojowe.

W ramach niniejszego Konkursu wymagane jest, aby Konsorcjantem (w przypadku utworzenia Konsorcjum) lub Podwykonawcą (w przypadku Wnioskodawcy jednopodmiotowego) był:

 • co najmniej jeden podmiot leczniczy udzielający świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz co najmniej jeden podmiot leczniczy udzielający świadczeń szpitalnych, które mają zawarte umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację tych świadczeń

 albo

 • co najmniej jeden podmiot leczniczy udzielający świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń szpitalnych, który ma zawarte umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację tych świadczeń.

Pozostałymi Konsorcjantami w projekcie mogą być podmioty, o których mowa w art. 17 Ustawy.

Wnioskodawca jednopodmiotowy/Lider Konsorcjum uprawniony do składania wniosków musi:

 • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe;
 • prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (posiadać przynajmniej oddział lub zakład);
 • być zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) minimum 2 lata przed złożeniem Wniosku;
 • udokumentować posiadanie wkładu własnego w wymaganej wysokości i formie dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego/Lidera Konsorcjum oraz Konsorcjantów;
 • ubiegać się o przyznanie pomocy publicznej w Konkursie.

Przy czym brak jest ograniczeń dla przychodów netto w roku obrotowym.

Wnioskodawca rozumiany jako Wnioskodawca jednopodmiotowy, Lider Konsorcjum lub Konsorcjant może aplikować w Konkursie w ramach więcej niż jednego Wniosku, przy czym przedmiot Wniosku musi dotyczyć innego Wyrobu medycznego zawierającego sztuczną inteligencję.

Zakres działań objętych konkursem

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze. projekt musi spełnić efekt zachęty w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014 i nie może rozpocząć się przed datą złożenia Wniosku o dofinansowanie. Niezależnie od fazy w której znajduje się projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane. Efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i jego wprowadzenie do obrotu. Koszty związane z procesem oceny zgodności nie mogą być finansowane przez Agencję, ponieważ wykraczają poza kategorie kosztów możliwych do finansowania przez ABM na podstawie przepisów o pomocy publicznej.

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń Konkursu oraz przygotowania i składania Wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych w dniu 15 listopada 2022 r. w godz. 11:00-13:00. Rejestracja: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/59k58,Webinarium-Zasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-w-Konkursie-dla-przedsiebiorstw.html

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl.

 

 

 

 

 

Opcje strony

do góry