Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs: Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

Konkurs ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań w obszarze celowanego/personalizowanego leczenia opartego o Terapie komórkowe lub Produkty białkowe z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań bioinformatycznych w różnych obszarach terapeutycznych i wskazaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii nowotworowych oraz chorób metabolicznych.

W ramach Konkursu dopuszczone jest składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II, III faza Badania klinicznego) opartego o Terapie komórkowe oraz Produkty białkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację Badań podstawowych (maksymalnie 12 m-cy w początkowym etapie Projektu), Badań przemysłowych, Prac rozwojowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na Usługi doradcze.

Niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji Projektu w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał zakończyć się Komercjalizacją.

Nabór skierowany będzie do:

  1. Mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;
  2. Konsorcjów, których Liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Alokacja przeznaczona na konkurs

250 mln PLN

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 18.07.2022 r. od godziny 12:00:00 r.  do dnia 19.09.2022 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/54k51,Webinarium-dot-zasad-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-Konkurs-Rozwoj-medycyny-celo.html

 

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych. Webinarium odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

Opcje strony

do góry