Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-zakonczone/706,po-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-Kierownik-Dzialu-.html
2021-05-18, 09:26

p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Kadr Agencji Badań Medycznych

Nr 34/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/1

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z wymaganiami prawa pracy oraz polityką personalną pracodawcy (samodzielna realizacja zadań i koordynacja prac zespołu).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nadzorowanie i koordynowanie prawidłowości stosowania przepisów prawa pracy, w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie procesów związanych z zatrudnieniem oraz obsługa umów cywilno-prawnych;
 • realizacja procesów rekrutacyjnych oraz kompleksowego przygotowania nowego pracownika do objęcia stanowiska pracy;
 • prowadzenie dokumentacji i spraw pracowniczych wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • optymalizacja, digitalizacja oraz doskonalenie wewnętrznych procesów, zapewniających sprawne funkcjonowanie administracji kadrowo-płacowej;
 • opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wspierających rozwój kadr, w tym ocen pracowniczych, szkoleń, awansów i systemu wynagrodzeń;
 • wspieranie kierowników komórek organizacyjnych w obszarze zarządzania pracownikami;
 • przygotowywanie i nadzór nad tworzeniem wymaganej sprawozdawczości zewnętrznej
  i wewnętrznej;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (MZ, GUS, ZUS, PFRON, PIP).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe (preferowane: psychologia, pedagogika, zarządzanie, prawo, socjologia, ekonomia, nauki społeczne);
 • min. 5-letnie doświadczenie w obszarze kadrowo-płacowym, w tym min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w Dziale Kadr;
 • ugruntowana znajomość zagadnień kadrowo-płacowych (z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US oraz BHP);
 • umiejętność planowania pracy, ustalania priorytetów i elastycznego reagowania na nowe zadania;
 • samodzielność w pracy zarówno na poziomie strategii, jak i na poziomie szczegółowych zadań;
 • doświadczenie w zakresie współtworzenia i wdrażania procesów kadrowych na poziomie całej jednostki;
 • przejawianie inicjatywy we wdrażaniu usprawnień w obszarze kadrowym;
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office;
 • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • obsługa programu PŁATNIK;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
 • Kreatywną pracę, pełną wyzwań,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

.......................................................

                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 16 grudnia 2020 roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Kierownik Działu Kadr 34/ABM/2020”.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownik działu kadr w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 • Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Opcje strony