Aktualnie znajdujesz się na:

p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/starszy specjalista/główny specjalista w Dziale Monitorowania, Wydział Nauki i Finasowania Projektów

17/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 3

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie realizacji projektów naukowo-badawczych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • monitorowanie terminowości składania raportów przez realizatorów projektów finansowanych przez ABM, w tym w szczególności udział w weryfikowaniu postępów merytorycznych projektów (współpraca z ekspertami);
 • przekazywanie środków finansowych na rzecz realizatorów projektów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek;
 • identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji raportów z realizacji projektów oraz innych zadań, w tym zadań własnych realizowanych przez ABM;
 • udział w procesie weryfikacji projektów, umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych;
 • prowadzenie szkoleń dla potencjalnych realizatorów i beneficjentów projektów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty), 3-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty) lub 5-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowanie na stanowisko głównego specjalisty) w monitorowaniu lub realizacji programów i projektów badawczych z obszaru ochrony zdrowia;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • znajomość zagadnień rejestracyjnych badań klinicznych;
 • znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

                                                         ......................................................
                                          Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 15 czerwca br. na adres e-mail: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „specjalista/starszy specjalista/główny specjalista w Dziale Monitorowania, WNiFP, 17/ABM/2021”.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

 

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

 

 

Opcje strony

do góry